ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιότητα Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΝΑι.
Θέμα: Ποιότητα Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 εδ. Α’ του Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (βλ. σχετικό 1), «Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3.11 του ίδιου άρθρου «Ο Δήμος φροντίζει την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών ανθρώπινης κατανάλωσης όλων των οικισμών ακόμα και με τη μεταφορά νερού με κάθε πρόσφορο μέσο».
Οι υπουργοί Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας -Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 - (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:
Σκοπός της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η α) η συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1787 της Επιτροπής (L260,7.10.2015) για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, και β) η αναδιατύπωση της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τη ΔΥΓ2/ΓΠοικ 38295/22.3.2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007) και έχει διορθωθεί στα ΦΕΚ 986/Β/2007 και ΦΕΚ 1215/Β/2012 με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη ρύπανση ή/και μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.
Ήδη από το έτος 2016, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να μειωθούν και τα αποθέματα νερού στη λιμνοδεξαμενή των Εγγαρών και το φράγμα της Φανερωμένης. Οι δύο αυτοί ταμιευτήρες προμηθεύουν με νερό τη Χώρα της Νάξου καθώς και τα χωριά της δυτικής Νάξου και τους παραλιακούς οικισμούς της Αγίας Άννας, του Αγίου Προκοπίου και την παραθαλάσσια περιοχή της Πλάκας.
Παρά το γεγονός ότι η λειψυδρία είναι γνωστή και εμφανής σε όλους ήδη από το 2016, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καταφεύγει για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποκλειστικά στη λύση των γεωτρήσεων και συγκεκριμένα στην εκμετάλλευση υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων, τη διάνοιξη νέων και την μίσθωση ιδιωτικών. Η λύση αυτή, είναι γνωστό, ότι προκαλεί ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως από τη στιγμή που αποτελεί τη μοναδική πηγή υδροδότησης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών, που κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αλλά και των αναγκών άρδευσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στην ουσία, όλο το νησί, υδρεύεται και αρδεύεται από γεωτρήσεις με λογικό αποτέλεσμα την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και του παρεχόμενου νερού λόγω του υψηλού ρυθμού άντλησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ως Δημοτική Κίνηση, ήδη από το χειμώνα του 2018 είχαμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο άμεση μέτρα για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της λειψυδρίας (βλ. σχετικό 2). Μεταξύ αυτών και τα ακόλουθα:
Αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης της κεντροδυτικής Νάξου με την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον μίας μονάδας αφαλάτωσης με ονομαστική δυναμικότητα σε παραγωγή πόσιμου νερού ως 2.000m3/d. Η συγκεκριμένη Μ/Α δύναται να εγκατασταθεί χωρίς να απαιτηθούν οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες με επίκληση και ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του πρόσφατου Ν.4487 (ΦΕΚ 116 Α 09-08-2017). Με την συγκεκριμένη διαδικασία: Επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω αφαλάτωσης με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 κ.μ./ ημέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών, μέχρι τις 31.12.2020.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης εγκρίνεται η χωροθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, και η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31.12.2020. Οι φορητές μονάδες του παρόντος άρθρου απομακρύνονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας, εκτός και αν στο μεταξύ έχουν λάβει τις προσήκουσες αδειοδοτήσεις.
Η λειτουργία των φορητών Μ/Α από τους Δήμους γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των διατάξεων των νόμων 4014/2011 (Α΄ 209) και 3982/2011 (Α΄ 143).
Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού [δηλαδή τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)], ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
Αν είχε εφαρμόσει ο Δήμος την προτεινόμενη διαδικασία θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει ήδη από τη λήξη του φετινού χειμώνα, οπότε ήταν γνωστά τα πενιχρά δεδομένα των βροχοπτώσεων, μία Μ/Α ονομαστικής δυναμικότητας σε παραγωγή πόσιμου νερού της τάξης των 2.000m3/d στην ευρύτερη παράκτια ζώνη της Γαλήνης – Εγγαρών. Με τον τρόπο αυτό το μερικώς ή πλήρως αφαλατωμένο νερό θα μπορούσε να προωθείται στη λιμνοδεξαμενή των Εγγαρών για προσωρινή αποθήκευση – ομογενοποίηση με τα διαθέσιμα όμβρια των ταμιευτήρων. Ακολούθως τα αναμεμειγμένα ύδατα θα περνούσαν από τελική ρύθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους στο ταχυδιυλιστήριο, ώστε να διοχετεύονται στο δίκτυο. Έτσι επιτυγχάνουμε: Την παραγωγή 60.000m3 κάθε μήνα, ήτοι από 01/03/2018 – 31/10/2018 θα μπορούσαμε να έχουμε παραγωγή 430.000m3 (τα ¾ της χωρητικότητας της λιμνοδεξαμενής των Εγγαρών).
Σημειώνεται ότι είναι ήδη κατά τον περασμένο Μάιο, τα επιφανειακά αποθέματα υδάτων στους ταμιευτήρες κατά δήλωση του αρμόδιου αντιδημάρχου είναι 550.000m3 και είχαμε και έχουμε παντελή άγνοια των υπόγειων αποθεμάτων παρότι είναι κοινό μυστικό, ότι η στάθμη πηγαδιών και γεωτρήσεων έχει ήδη κατέβει σημαντικά.
Ενημερωτική καμπάνια που θα περιλαμβάνει: ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ σε τοπικά μέσα, ένθετα στον τοπικό τύπο, διανομή φυλλαδίων σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού (σχολεία, νοσοκομείο, δημόσιες υπηρεσίες, εκκλησίες κλπ), διοργάνωση θεματικών ημερίδων. Συνεργασία με τους οικείους επαγγελματικούς φορείς (Σύλλογος Ξενοδόχων, Μαζικής Εστίασης, Ενοικιαζομένων Δωματίων κλπ) ώστε στις υποδομές τους να υπάρχει κατάλληλη πολύγλωσση ενημερωτική σήμανση για την ανάγκη εξοικονόμησης νερού. Συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, τους γεωπόνους και την ΕΑΣ Νάξου, για προώθηση καμπάνιας βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών άρδευσης και διαχείρισης των καλλιεργειών καθώς και των υγρών και στερεών αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων.
Έλεγχος δεξαμενών και δικτύων αναφορικά με βλάβες, διαρροές και απώλειες, με άμεση αποκατάσταση ζημιών με χρήση νέων τεχνολογιών. Παροχή υπηρεσίας χαρτογράφησης και ελέγχου δικτύων με μικροκάμερες, μαγνητική διασκόπηση κ.λ.π
Ενεργοποίηση της άντλησης από υφιστάμενες δημοτικές ή μισθωμένες ιδιωτικές γεωτρήσεις ως έσχατο μέτρο (και όχι ως μοναδική – κεντρική επιλογή) αντιμετώπισης της λειψυδρίας.
Επιλογή χρήσης γεωτρήσεων που δεν αντλούν από επίσημα καταγεγραμμένους προβληματικούς υπόγειους υδροφορείς της κεντρικής και δυτικής Νάξου.
Συνεχή καταγραφή της κατάστασης των υπογείων υδάτων που τροφοδοτούν τις γεωτρήσεις και εκ περιτροπής διακοπής της άντλησης όταν οι ενδείξεις καθίστανται ανησυχητικές για την ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων υδάτων.
Από τα ανωτέρω, ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμμία ενέργεια. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Φώτης Μαυρομάτης και οι αντιδήμαρχοι Μανόλης Πολυκρέτης (αρμόδιος για τη διαχείριση των υδάτων) και Δημήτρης Λιανός, κάθε φορά που προσπαθούσαμε να εισάγουμε το ζήτημα της λειψυδρίας, την ανάγκη ενημέρωσης των δημοτών και επισκεπτών και την ανάγκη κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αρνούνταν σθεναρά αυτές της προτάσεις, με την αιτιολογία, ότι οι ανωτέρω ενέργειες θα δυσφημούσαν το νησί στους επισκέπτες...
λόγω των ανωτέρω παραλείψεων, οι οποίες δεδομένης της έγκαιρης ενημέρωσης από μέρους μας αλλά και της γνώσης του φαινομένου της λειψυδρίας ήδη πολύ πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ακόμη και δόλιες. Πλέον, το νερό που παρέχεται κυρίως στη Χώρα της Νάξου σε σπίτια και επιχειρήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση, έχει πολύ έντονη οσμή και γεύση καθώς και χρώμα. Το φαινόμενο εμφανίζεται πολύ έντονα στις επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν φίλτρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες επιχειρηματιών, το νερό ακόμα και με τη χρήση φίλτρων, εξακολουθεί να έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Επίσης, φίλτρα τα οποία έχουν προδιαγραφές να αντικαθίστανται κάθε 1-2 μήνες, λόγω των χαρακτηριστικών του νερού που παρέχεται, αντικαθίστανται σε μόλις τρεις, δύο ή ακόμα και μία ημέρα. Τα δε φίλτρα όταν αντικαθίστανται είναι στην κατάσταση που μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία που επισυνάπτονται στην παρούσα αναφορά (βλ. σχετικό 3). Τα συγκεκριμένα φίλτρα προέρχονται από επιχειρήσεις της Χώρας.
Πέραν όμως των ανωτέρω η οσμή και το χρώμα του νερού είναι εμφανή σε όλους του χρήστες του νερού. Οι καταγγελίες και διαμαρτυρίες που δεχόμαστε από πολίτες είναι καθημερινές.
Όλα τα παραπάνω, έχουν δημιουργήσει στους πολίτες την αίσθηση φόβου και επιφύλαξης σχετικά με την καταλληλότητα του νερού, το οποίο πίνουν και με το οποίο μαγειρεύουν, πλένονται, πλένουν τα ρούχα τους και τα πιάτα τους. Κάποιοι μας ενημερώνουν ότι πλένουν τα μωρά τους ακόμα και με εμφιαλωμένο νερό. Η κοινωνική ανησυχία είναι έκδηλη και το θέμα της δημόσιας υγείας και της καταλληλότητας του νερού αποτελεί πλέον μόνιμο θέμα συζήτησης (σχετικό 4), ωστόσο, η Δημοτική Αρχή δεν έχει μέχρι σήμερα διαβεβαιώσει για την καταλληλότητα του ή για το αντίθετο.
Πρέπει δε να σημειωθούν τα εξής:
- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9497/22.06.2018 (βλ. σχετικό 5) αίτηση μας προς το Δήμο ζητούσαμε να μας χορηγηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την περίοδο 01.04.2016 ως σήμερα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμμία απολύτως απάντηση.
- Με την από 07.10.2016 αναφορά – καταγγελία μας (βλ. σχετικό 6) προς το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (αρ. πρωτ. 13885/13.0.2016) που κοινοποιήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου (αριθμός φακέλου Α16/1030), αναφέραμε τις πλημμέλειες του Δήμου αναφορικά με τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μία περίοδο περίπου 1,5 έτους. Προηγουμένως, στις 15.06.2016 είχαμε αναφέρει τις ανωτέρω πλημμέλειες στην Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας ως αρμόδια ελεγκτική Αρχή (βλ. σχετικό 7) κατά την κείμενη νομοθεσία, η οποία ωστόσο, κρίνουμε ότι δεν προέβη στις κατά το Νόμο απαιτούμενες ενέργειες. Το ζήτημα ήταν μείζονος σημασίας για τη Δημόσια Υγεία, καθώς επί μακρό χρονικό διάστημα δεν γίνονταν οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ωστόσο, μέχρι σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, καμμία από τις ανωτέρω Υπηρεσίες και Αρχές δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα. Η ανωτέρω καθυστέρηση έχει επαναπαύσει τους υπευθύνους, αφού θεωρούν ότι είναι στο απυρόβλητο με αποτέλεσμα να συνεχίζουν την ανεύθυνη διαχείριση της ποιότητας του νερού και να «τζογάρουν» με τη Δημόσια Υγεία.
Θεωρούμε βέβαιο ότι όσα αναφέρουμε έχουν ήδη υποπέσει στην αντίληψή σας.
Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι το ζήτημα είναι κατεπείγον αφού αφορά τη Δημόσια Υγεία, για την οποία δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες.

ΖΗΤΟΥΜΕ
- να ερευνήσετε άμεσα το ζήτημα που αναλύεται ανωτέρω καθώς λόγω της οσμής, γεύσης και χρώματος του νερού δημιουργείται εύλογα στο μέσο άνθρωπο επιφύλαξη και αμφιβολία σχετικά με την καταλληλότητα του ως ανθρώπινης κατανάλωσης
- να ερευνήσετε και να διαπιστώσετε αν πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από κάθε παροχή νερού (γεωτρήσεις μισθωμένες ιδιωτικές και δημοτικές, λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, φράγμα Φανερωμένης, πηγή «Σκουληκαριά» κ.α.)
- να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλισθεί ότι θα παρέχεται κατάλληλο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Σε κάθε περίπτωση, είτε το νερό είναι κατάλληλο, είτε όχι, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των πολιτών, ώστε είτε να δοθούν οδηγίες για τη χρήση του, είτε να λάβει χώρα επίσημη διαβεβαίωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμμία επιφύλαξη.
- Σε περίπτωση που διαπιστωθούν πλημμέλειες και παραλείψεις να αποδοθούν ευθύνες στους καθ’ ύλην αρμοδίους.
Θεωρούμε, ότι δεδομένων των συνθηκών, κάθε ημέρα που περνάει άπρακτη, εντείνεται η κοινωνική ανησυχία για την καταλληλότητα του νερού και άρα για τη Δημόσια Υγεία, γεγονός απαράδεκτο για τη σύγχρονη κοινωνία, πολλώ δε μάλλον σε μία περιοχή που δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
 

Νάξος, 31.08.2018
Για τη Δημοτική Κίνηση – Πολίτες για τα Νησιά μας
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Βασίλης Βρούτσης Αντώνης Βασαλάκης

Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Πολίτες για τα νησιά μας: Εκδήλωση για το σήμερα και το αύριο στη διαχείριση των υδάτων στη Νάξο

απο  naxostimes.gr
Τις θέσεις και τις προτάσεις της για το πολύ σημαντικό θέμα της διαχείρισης των υδάτων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρουσίασε η δημοτική παράταξη «Πολίτες για τα νησιά μας» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνασσας στη Χώρα Νάξου.
 Κατά το ξεκίνημα της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους εργάτες που έχασαν στη ζωή τους από τροχαίο δυστύχημα στην Τήνο και αμέσως μετά ο επικεφαλής της Κίνησης Βασίλης Βρούτσης, ο Γραμματέας των «Πολιτών» Βασίλης Θεωνάς, το μέλος της παράταξης Νίκος Νικολάκης και ο δημοτικός σύμβουλος των Πολιτών Αντώνης Βασαλάκης ανέπτυξαν τις θέσεις και τις προτάσεις της Δημοτικής Κίνησης για το θέμα του νερού.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους (λιγοστούς) παρευρισκόμενους και συζήτηση.
«Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στο δήμο αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»
 «Αφορμή της συνάντησης αυτής είναι η παρατεταμένη ανομβρία στον τόπο μας οι συνέπειες της οποίας στέκεται σαν πέλεκυς στο κεφάλι μας. Το ζήτημα διαχείρισης του νερού για εμάς είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα που έχει να διαχειριστεί ένας δήμος όπως ο δικός μας» σημείωσε ο επικεφαλής των
«Πολιτών» Βασίλης Βρούτσης προσθέτοντας ότι το θέμα του νερού αφορά τη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία του τόπου. «Πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και για να το πετύχουμε αυτό υπάρχει ως αναγκαιότητα ένας σοβαρός προγραμματισμός» είπε.
Ο κ. Βρούτσης άσκησε κριτική στους χειρισμούς της δημοτικής αρχής στο συγκεκριμένο θέμα σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές, ενώ δεν υπάρχει και καμία ενημέρωση στους πολίτες. «Το πρόβλημα είναι ορατό και δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Μάιος μήνας και δεν επιτρέπεται να μην έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης από το Δήμο για να προσέχουμε όλοι και να μη σπαταλάμε νερό. Από το 2011 μέχρι σήμερα ο δήμος αντιμετωπίζει το θέμα της επάρκειας νερού με γεωτρήσεις. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο οι δύο ταμιευτήρες να έχουν απόθεμα 550.000 κυβικά που θα φτάσει για 50-60 μέρες, κάτι που σημαίνει ότι το νησί θα υδρεύεται από γεωτρήσεις. Από το Μάρτιο έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι όταν δεν έβρεχε και ο δήμαρχος έλεγε «ο Θεός αγαπάει τη Νάξο». Βρισκόμαστε στον όγδοο χρόνο της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν έχει γίνει κανένα σοβαρό έργο ούτε μελέτη. Τι περιμένουν δεν καταλαβαίνω... εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας αλλά μάλλον «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».
70% του νερού καταναλώνεται από τους αγρότες

Για το νερό και τον αγροτικό τομέα μίλησε ο Γεωπόνος και Αγρότης Νίκος Νικολάκης ο οποίος υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας έχει ποσοστό 70% στην κατανάλωση νερού κάτι που σημαίνει ότι εάν γίνει εξοικονόμησή του από τους αγρότες με την κατάλληλη ενημέρωση και υποδομή, το όφελος θα είναι μεγάλο.
«Το φράγμα της Φανερωμένης και τώρα το φράγμα του Τσικαλαριού υποτίθεται ότι έγινε για τους αγρότες αλλά πάει στην ύδρευση και αυτό δείχνει την πολιτική βούληση του δήμου και ποια είναι η σχέση του με τον πρωτογενή τομέα» σημείωσε σχολιάζοντας παράλληλα το γεγονός ότι η Επιτροπή του δήμου για τον πρωτογενή τομέα δεν συνεδριάζει ποτέ.
«Πρέπει να υπάρχει ένας τοπικός οργανισμός διαχείρισης του νερού...» τόνισε και πρόσθεσε ότι έχει μεγάλη σημασία η σύνδεση του νερού με ένα γενικότερο

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

2/5/18 εκδήλωση για τη διαχείριση των υδάτων στο Δήμο μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τετάρτη, 02 / 5 / 2018 και ώρα 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Παντάνασσας (παραλία Χώρας Νάξου), η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιάσει τις θέσεις της για τη διαχείριση των υδάτων στο Δήμο μας, ενώ, θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκομένους πολίτες και φορείς τόσο για τις συνέπειες, που έχει προκαλέσει η ανομβρία, όσο και για προτάσεις αντιμετώπισής της.
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Νάξος, 29.04.2018
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΕΖΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΕΖΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ

Με αφορμή την ‘’ πολύωρη σύσκεψη για την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης της Απειράνθου και των οικισμών της ‘’.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ηλεκτρονικές εφημερίδες, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη στο κοινοτικό γραφείο Απειράνθου με θέμα τα προβλήματα υδροδότησης του χωριού. Από την ανάρτηση του Προέδρου από προσωπικό του λογαριασμό, ενημερωθήκαμε για τη φύση της συνεδρίασης, για το ποιοι παρευρέθηκαν, για τη σπουδαιότητα του προβλήματος, την πίεση που ασκήθηκε στους αρμοδίους ώστε να ασχοληθούν με το πρόβλημα. Τέλος, πληροφορηθήκαμε πως το πρόβλημα είναι σοβαρό αλλά σίγουρα υπήρχε πρίν εκλεχθεί ο κ. Μπάκαλος.
Οι παρόντες στη σύσκεψη ήταν πολλοί και σίγουρα αρμόδιοι, αλλά σημειώθηκαν δύο σημαντικές απουσίες, αυτές των τοπικών συμβούλων. Η απουσία τους οφείλεται στο ότι ουδέποτε εκλήθησαν να παραστούν στη συνεδρίαση, ούτε ποτέ ενημερώθηκαν για την εξέλιξή της. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος παρακάμπτει το τοπικό συμβούλιο και δρα αυτοβούλως. Εδώ να θυμίσουμε πως από την αρχή της θητείας του παρόντος τοπικού συμβουλίου έχουν γίνει ελάχιστες συνεδριάσεις, ενώ τα θέματα που ζητάμε εμείς σαν αντιπολίτευση σπάνια μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα του προέδρου με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα αρνείται να παραλάβει αλληλογραφία που αφορά το συμβούλιο από το ταχυδρομείο, ενώ συντάσσει και στέλνει έγγραφα εκ μέρους της κοινότητας ερήμην των τοπικών συμβούλων.
Το θέμα της υδροδότησης και της επάρκειας του νερού είναι μείζονα δε μπορεί να αποφασίζεται η τύχη του νερού μέσα σε κλειστές συνεδριάσεις και να αναμένουμε εξελίξεις μέσα από επικοινωνιακά παιχνίδια. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου ο ίδιος ο Κ. Μπάκαλος διαμήνυε ότι θα συγκαλέσει λαική συνέλευση με μόνο θέμα τη διαχείριση του νερού. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό αλλά αντί συνέλευσης, έκρινε πιο σωστό να συγκαλέσει μια κλειστή συνεδρίαση όπου κανένας δε θα μάθει τι ειπώθηκε στην πραγματικότητα, παρά μόνο θα βομβαρδιστεί από αναρτήσεις και συνεντεύξεις στα ραδιόφωνα.
Ο κύριος Μπάκαλος δεν ξεχνά ποτέ να αναφέρει ότι παλεύει μόνος του, δεν ξεχνά να μιλάει με πολύ σκληρά λόγια για ανθρώπους της παράταξης η οποία τον ανέδειξε, να κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι δεν τον ‘’ακούει’’. Όλοι γνωρίζουμε την αναλγησία της δημοτικής αρχής σε θέματα που αφορούν στο χωριό αλλά μόνο εκείνος γνωρίζει αν τον υπολογίζουν ή όχι, αφού ενώ μιλάει για ‘’καριερίστες’’ της χώρας, εκείνους καλεί σε συνεδρίαση όταν παραστεί ανάγκη φροντίζοντας να λείπουν οι ίδιοι οι τοπικοί του σύμβουλοι. Παλεύει μόνος του λοιπόν, αφού έχει φροντίσει να αποκλείσει- με επικοινωνιακά κυρίως μέσα- από τον αγώνα του τους μόνους ανθρώπους που θα μπορούσαν πραγματικά τον βοηθήσουν- τους ίδιους τους πολίτες. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του να είσαι πρόεδρος σε ορεινό χωριό αλλά σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούμε την περιθωριοποίηση μας ώστε να χτίσει ο κ. Μπάκαλος το προφίλ του ως μεσσία. Ας αναλάβει τις ευθύνες του για τη ΣΑΤΑ που δεν ξαναείδαμε από τότε που ανέλαβε, για την πλήρη αδιαφορία που έχει επιδείξει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην τοπική κοινότητα και μετά μπορεί όσο θέλει να διαφημίσει τον μοναχικό αγώνα του.
Απείρανθος, 18/5/17
Αννέζα Εμμ. Πρωτονοταρίου
Τοπικός Σύμβουλος Με Τη Δημ. Παράταξη
‘’ Πολίτες Για Τα Νησιά Μας ’’

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο Νάξου και ΜΚ τον κ. Πρόεδρο του Δημ Συμβουλίου Νάξου & ΜΚ ΘΕΜΑ: Θανατώσεις θαλασσίων χελωνών & Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Σε ενημέρωση των Δημοτών ακολουθεί το υπ' αριθ. πρωτ. 5340/24.03.2017 έγγραφο μας σχετικά με το ζήτημα των χελωνών και λοιπών ζητημάτων περιβαλλοντικής πολιτικής.
ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Θανατώσεις θαλασσίων χελωνών & Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Τελευταία, γίνεται αναφορά στο νησί μας από τα ΜΜΕ για το θλιβερό συμβάν της θανάτωσης προστατευόμενων ειδών (θαλασσίων χελωνών) με πολλαπλές αρνητικές προεκτάσεις. Ως Δημοτική Παράταξη καταδικάζουμε το συμβάν και ενώνουμε τη φωνή μας με την κοινωνία της Νάξου που ζητά να βρεθούν οι ένοχοι αυτών των αποτρόπαιων εγκλημάτων.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/06/2015, έπειτα από παρόμοιο γεγονός πολυάριθμων θανατώσεων θαλασσίων χελωνών που εκβράστηκαν στις ακτές της Νάξου, κάναμε εισήγηση για Δημοτική παρέμβαση στο Λιμεναρχείο Νάξου και ως Δήμαρχος είχατε δεσμευθεί, ότι θα στέλνατε σχετικό έγγραφο στο Λιμεναρχείο.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να μας χορηγήσετε αντίγραφο κάθε εγγράφου που έχετε αποστείλει έκτοτε στο Λιμεναρχείο Νάξου (ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή φορέα) σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Ακόμη,
σας έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι ο σεβασμός στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική αρχή στη δράση του Δήμου και η προστασία του βασική μας στόχευση.
Δυστυχώς όμως, για εσάς, το περιβάλλον δεν αποτελεί προτεραιότητα όπως αποδεικνύεται από τη διαχρονική διαχείρισή του και την παντελή έλλειψη έργων για την ανάδειξη και την προστασία του στο Δημοτικό Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ωστόσο, σε αυτή την κατεύθυνση, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι υπάρχουν τέσσερα (4) προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α για το περιβάλλον και την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των νησιών μας, τα οποία και σας επισυνάπτουμε.
Για τα συγκεκριμένα προγράμματα έχετε ήδη προσκληθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ έχετε ήδη δεχθεί και αιτήματα για υποβολή προτάσεων με συγκεκριμένες δράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι πρωτίστως αυτή καθ’ αυτή η προστασία του εύθραυστου νησιωτικού φυσικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη του περιβαλλοντικού τουρισμού ως μία εναλλακτική πρόταση για την ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού.
Σήμερα, που το νησί μας έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας άδικης και αήθους διαδικτυακής επίθεσης με ισοπεδωτικές αναφορές, αρκείστε στο να εκδώσετε μια ανακοίνωση αμφισβήτησης πορισμάτων επιστημονικού – περιβαλλοντικού φορέα, ενώ με ύφος «Πόντιου Πιλάτου» αποδίδετε τη δημοσιοποίηση του συμβάντος αόριστα σε «άλλες σκοπιμότητες».
Σας καλούμε λοιπόν να κατονομάσετε αυτές τις σκοπιμότητες και ποιοί τις εξυπηρετούν.
Στην παρούσα φάση, θεωρούμε πιο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ την συντονισμένη και ειλικρινή προσπάθεια του Δήμου μας για λήψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη των περιοχών ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Για αυτό σας ζητούμε όπως εισάγετε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το εν λόγω θέμα, καλώντας τους σχετιζόμενους φορείς, συλλόγους, αρχές και υπηρεσίες, ώστε:
(α) να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για δράσεις και διεκδικήσεις αναφορικά με την προστασία των θαλασσίων χελωνών και του υδάτινου οικοσυστήματος, την πρόληψη για την αποφυγή παρόμοιων εγκλημάτων, την ενημέρωση της κοινωνίας για την σημαντική αξία των συγκεκριμένων ζώων και την αντιμετώπιση της δυσμενούς δημοσιότητας που έχει πάρει το θέμα για τη Νάξο,
(β) να συζητήσουμε επιτέλους έγκαιρα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων στα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ως νησιωτικός Δήμος που σέβεται το περιβάλλον και πορεύεται με σοβαρό σχεδιασμό για την ανάδειξη και προστασία του μεγαλύτερου περιουσιακού στοιχείου των νησιών μας και τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.
Συνημμένα, οι ακόλουθες προσκλήσεις του ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020:
• 31/01/2017: Πρόσκληση ΟΠΣ 2022 (ΑΔΑ: 7ΥΙΦ7ΛΞ-ΛΞ1) «Δράσεις για την προστασία & ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς μικρών νησιών ΠΝΑ».
• 31/01/2017: Πρόσκληση ΟΠΣ 2017 (ΑΔΑ: Ψ45Σ7ΛΞ-Β51) «Δράσεις για την προστασία & ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς».
• 08/03/2017: Πρόσκληση ΟΠΣ 2018 (ΑΔΑ: Ψ8Λ37ΛΞ-72Κ) «Δράσεις προστασίας & ανάδειξης οικοσυστημάτων περιοχών Natura 2000».
• 20/03/2017: ΟΠΣ 2044 (ΑΔΑ: ΨΩ897ΛΞ-ΗΡΠ) «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού»
Το βίντεο που ακολουθεί αφορά την από μέρους μας εισαγωγή για συζήτηση στο Δ.Σ. του θέματος ήδη από τον Ιούνιο του 2015.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ο βοριάς χτυπά τον Απόλλωνα και ο Δήμος τον αποτελειώνει»

«Ο βοριάς χτυπά τον Απόλλωνα και ο Δήμος τον αποτελειώνει»
Με θλίψη αλλά χωρίς καμία έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα, μία ακόμα απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε πράξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Άλλωστε συνηθίσαμε τον τελευταίο καιρό να βλέπουμε τέτοια φιρμάνια…
Και δεν θα αποτελούσε μεγάλη είδηση, αν η τελευταία πράξη του δράματος δεν αφορούσε  την αποκατάσταση των ζημιών στην λιμενική ζώνη του Απόλλωνα, δηλαδή μέρος της περιοχής που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του περσινού Φλεβάρη με την υπ αρ. πρωτ.24063/66/29-02-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. 103156/351/19-08-2016 όμοια, έως και την 26 Φεβρουαρίου 2017...
Πιο συγκεκριμένα, με το με αρ. πρωτ. 5896/01-02- 2017 (ΑΔΑ: ΨΗΑΓΟΡ1Ι-Ζ99) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ακυρώθηκε ως μη νόμιμη η υπ’ αριθμόν 209/2016 (ΑΔΑ: 6Θ4ΜΟΡ0Ψ-ΧΞΓ) Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Νάξου».
Το σκεπτικό της απόφασης είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.4412/16), «…Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη…». Κοινώς πέρασαν 8 ολόκληροι μήνες από την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν κάνατε τίποτα…
Συνεπώς τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει επιτέλους να απαντηθούν:
  • Είναι δυνατόν να κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής προστασίας (έκτακτης ανάγκης) η Τ.Κ. Κορωνίδας (και ο Απόλλωνας) την 29/02/2016 και το Δ.Λ.Τ Νάξου να προβαίνει σε ανάθεση της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών την 20/10/2016 δηλαδή 8 μήνες αργότερα;
  • Γιατί δεν προχωρήσατε σε απευθείας ανάθεση της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών στην πληγείσα περιοχή με το προηγούμενο νομικό καθεστώς και πριν την έκδοση του νέου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.4412/16) τον Αύγουστο του 2016; Ποιος θα σας έλεγε τότε ότι κακώς χρησιμοποιήσατε τη συγκεκριμένη πρόνοια της νομοθεσίας;
  • Πόσος καιρός πρέπει να περάσει, πόσα σεμινάρια πρέπει να διοργανωθούν, πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για αυτά, ώστε να ενημερωθεί επιτέλους η ηγεσία του Δ.Λ.Τ Νάξου σε ποια διάταξη του Νόμου εμπίπτει;
  • Είναι δυνατόν να μην έχουν βρει ακόμα τον τρόπο (ο οποίος είναι ξεκάθαρος) για να προχωρήσουν με την τόσο προσφιλή τους διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε ένα αντικείμενο που κανείς δεν θα τους κατηγορούσε για την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας;

Είναι η 2η φορά μέσα σε 2 χρόνια που ο Απόλλωνας, τίθεται σε κατάσταση έκτακτης  ανάγκης. Το μόνο που έκανε η Δημοτική Αρχή, για να δώσει ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το χειμαζόμενο από τις καταστροφές κομμάτι του Δήμου μας, είναι φωτογραφίσεις και εξαγγελίες, μόνο και μόνο για να φανεί ότι το θέμα τους απασχολεί. Μετά από 2 χρόνια και τις δεκάδες φορές που το σύνολο της αντιπολίτευσης έχει θέσει ερωτήματα για το θέμα του Απόλλωνα, η απάντηση που αρνείται να μας δώσει η Δημοτική Αρχή για την πορεία μελετών και έργων ανακούφισης των πληγών στην περιοχή, μας δίνεται ξεκάθαρα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές: συνεχείς αδιανόητες καθυστερήσεις και προκλητική αμέλεια.

Ας αναλάβει επιτέλους η Δημοτική Αρχή τις ευθύνες της.

Υ.Γ: Και για να προλάβουμε τα γνωστά ευφυολογήματα των αιρετών διοικούντων ότι φέρουν ευθύνη μόνο για την σκοπιμότητα ενώ για τη νομιμότητα ευθύνεται η υπηρεσία, δεν θα αποτελέσει δείγμα πολιτικής γενναιότητας αν για ακόμα μια φορά επιχειρήσουν να μετακυλήσουν την ευθύνη της «νέας γκάφας» στους υπαλλήλους.

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πέταξαν» ακόμα 172.000 ευρώ στα σκουπίδια«Πέταξαν» ακόμα 172.000 ευρώ στα σκουπίδια
Με αφορμή τις θριαμβολογίες του Δημάρχου για τα εγκαίνια του Χ.Υ.Τ.Α και τις «επιτυχίες» της Δημοτικής Αρχής στη διαχείριση των απορριμμάτων, θυμίζουμε τα ακόλουθα:
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 31.05.2016 ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Πολυκρέτης, εισηγήθηκε την ανάθεση της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας σε εργολάβο, αντί ποσού 95.000 και 92.000 ευρώ αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Μάλιστα ο κ. Πολυκρέτης εισηγήθηκε τις εργολαβίες αυτές προκειμένου, όπως είπε αυτές να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού για τους θερινούς μήνες κατά τους οποίους βρίσκονται στο νησί πάρα πολλοί επισκέπτες, άρα υπάρχει περισσότερη ανάγκη προσωπικού καθαριότητας.
Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας καταψήφισε τις συγκεκριμένες εργολαβίες για τους πιο κάτω λόγους:
-        Η Δημοτική Αρχή επιλέγει τη διαδικασία των εργολαβιών προκειμένου η ίδια να ορίζει με αδιαφάνεια ποιους θα προσλάβει ο ανάδοχος – εργολάβος.
-        Την ίδια περίοδο πολλοί άλλοι Δήμοι των Κυκλάδων είχαν ζητήσει και πετύχει την πρόσληψη ικανού αριθμού υπαλλήλων με σχέση ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μην κάνει καν σχετικό αίτημα. Μάλιστα, δύο αντιδήμαρχοι ομολόγησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι επιλογή τους να μην καταφεύγουν στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν ποιους θα προσλάβουν.
-        Το σημαντικότερο. Εισηγήθηκαν τις εργολαβίες με σκοπό να καλύψουν δήθεν τις ανάγκες του καλοκαιριού. Με δεδομένη τη χρονική στιγμή της λήψης απόφασης και τη διαδικασία του διαγωνισμού, που θα ακολουθείτο, ήταν βέβαιο χωρίς να χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το διαπιστώσει, ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να εγκατασταθεί ο εργολάβος πριν το Σεπτέμβρη.
-        Δια στόματος του επικεφαλής της παράταξής μας Βασίλη Βρούτση, τονίσθηκε ήδη από την ώρα της συνεδρίασης ότι ο εργολάβος θα εγκαθίστατο το Σεπτέμβριο άρα επρόκειτο για πεταμένα λεφτά αφού σκοπός ήταν δήθεν η ενίσχυση της καθαριότητας για το καλοκαίρι.
Συνεπώς δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία αφού τους είχαμε προειδοποιήσει. Τελικά, όπως είχαμε προειδοποιήσει, ο ίδιος εργολάβος κατόπιν των εκπτώσεων που έδωσε στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με το Δήμαρχο για την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δρυμαλίας την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έναντι ποσού 85.579,55€ και την 20η Σεπτεμβρίου 2016 για τη Δ.Ε. Νάξου με ποσό 86.295,99€ και λήξη την 31/12/2016 (επισυνάπτονται οι συμβάσεις του Δήμου με τον ανάδοχο).
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο Δήμαρχος και η παράταξη του:
1)    να αφήσουν τους κοινόχρηστους χώρους της Χώρας των χωριών και οικισμών του νησιού βρώμικους καθ’ όλο το καλοκαίρι, κάτι που διαπίστωσαν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες
2)    να πετάξουν πραγματικά στα σκουπίδια 172.000 ευρώ για δυο εργολαβίες που ψηφίστηκαν για το καλοκαίρι ενώ τελικά, όπως είχαμε προβλέψει ξεκίνησαν μετά την 1η  και την 20η  Σεπτεμβρίου. Και το χειρότερο είναι ότι το έκαναν σκόπιμα αφού την στιγμή που εισηγούνταν και ψήφιζαν όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, είχαν πλήρη επίγνωση ότι οι εργολάβοι δεν θα είχαν ξεκινήσει εργασίες πριν τον Σεπτέμβριο.
Και κάτι τελευταίο: πώς ενώ σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το κόστος των εργολαβιών ανερχόταν σε 187.000 ευρώ και μετά τις εκπτώσεις σε 172.000 ευρώ για 6 μήνες τελικά σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις το κόστος δεν μειώθηκε ενώ οι εργασίες εκτελέστηκαν για λιγότερο από 4 μήνες;;;
Με όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη βρωμιά που αντικρίζει κανείς παντού και σήμερα στο νησί, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η ανικανότητα αλλά και αδιαφορία, με την οποία αντιμετωπίζουν το μείζον ζήτημα της καθαριότητας αλλά και το δημοτικό χρήμα ο Δήμαρχος και οι περί αυτόν, καθώς επίσης και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην ώρα του και σωστά.
Κάθε ημέρα που περνάει, τόσο περισσότερο κακό προκαλούν σε βάρος του Δήμου και των δημοτών.

Νάξος, 31.01.2017
Για τη Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βρούτσης Βασίλης & Βασαλάκης Αντώνης

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

“ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ…”ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ…”

Με θλίψη παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των «προσπαθειών» της Δημοτικής Αρχής και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου για την άντληση κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες και τους επισκέπτες των νησιών μας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ.3657/23.08.2016 – ΑΔΑ: 672Τ7ΛΞ-4ΔΙ) απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού του Τ/Δ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», καθώς κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της πρότασης (έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης), αυτή αξιολογήθηκε αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε η έλλειψη:

·         Περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού (ταχυδιυλιστήριο), όσο και των παρεμβάσεων βελτίωσής της.

·         Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (για την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού – ταχυδιυλιστήριο) από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

·         Απόφασης έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης το σκοπούμενου έργου. 

Έτσι, ακόμα μία δυνατότητα χρηματοδότησης για τη βελτίωση υποδομών ζωτικής σημασίας για τη Νάξο, μας «κούνησε εμφατικά το μαντήλι» και μας αποχαιρέτησε… αφήνοντας μας στη μιζέρια που έχουν επιβάλει οι κρατούντες στο Δήμο με την ανεπάρκεια και τους αστείους χειρισμούς τους. 

Από την πλευρά μας, απαιτούμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα που θέτουμε προς τη Δημοτική Αρχή και ειδικότερα προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Εμμ. Πολυκρέτη), τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου (Δ. Τσούκλερη) και τον ίδιο το Δήμαρχο:

1.      Την 31.05.2016 που εισηγηθήκατε με θέρμη στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης χρηματοδότησης και ιδιαίτερα την 14.7.2016 οπότε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης 81/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΤΥΩΚΗ-Κ3Ν) του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία κατόπιν της καταγγελίας μας ανακλήθηκε την 28.07.2016), είχατε άγνοια των κριτηρίων επιλεξιμότητας της πράξης όπως αυτά αναφέρονταν ρητά στην προκήρυξη του προγράμματος;

2.      Αγνοούσατε ότι για το υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων; Ανησυχείτε για αυτό, τώρα που το μάθατε;

3.      Πόσες ακόμα από τις υφιστάμενες υποδομές και δίκτυα ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας στερούνται περιβαλλοντικής (ή άλλης) αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ένταξή τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη βελτίωση και την αναβάθμισή τους;

4.      Για ποιον ακριβώς λόγο πληρώνεται από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό ο

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βίαιη επίδειξη εξουσίας της Δημοτικής Αρχής στην πλατεία Μανδηλαρά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βίαιη επίδειξη εξουσίας της Δημοτικής Αρχής στην πλατεία Μανδηλαρά

Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας έχει διαχρονικά και δυναμικά υπερασπιστεί τον δημόσιο χώρο, έχει καταθέσει προτάσεις για την διαμόρφωση και προστασία των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων στην επικράτεια του Δήμου και έχει πάμπολλες φορές εναντιωθεί στην υποβάθμιση του δημόσιου χώρου από αποφάσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών αλλά και ιδιωτών. Μένουμε σταθεροί στη θέση που έχουμε διαμορφώσει συλλογικά ότι το παραλιακό μέτωπο της Χώρας Νάξου που αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο χώρο της πόλης με τις ιστορικές, φυσικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του, πρέπει να διαμορφωθεί συνολικά έπειτα από διαφανείς διαδικασίες και έπειτα από εκτενή διαβούλευση με τους πολίτες και επαγγελματίες της Χώρας.
Η διαμόρφωσή του παραλιακού μετώπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τεμαχιστεί σε υποπεριπτώσεις γιατί πολύ απλά ο τεμαχισμός του σχεδιασμού οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. Για παράδειγμα τα αμέτρητα και ασύνδετα μεταξύ τους δίκτυα (κυκλοφορία οχημάτων, φωτισμός, επικοινωνίες, παροχή τουριστικών υπηρεσιών κλπ) απλά αποτελούν ένα συνονθύλευμα αντικειμένων και κατασκευών που καμία απολύτως συγγένεια δεν έχουν με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016, η Δημοτική Κοινότητα Νάξου προχώρησε σε απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης μαζικής εστίασης που λειτουργεί στην Πλατεία Μανδηλαρά της Χώρας Νάξου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας αιτιολόγησε την ενέργεια αυτή με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια από την αρχαιολογία.
Βάσει των παραπάνω και της πάγιας πολιτικής θέσης μας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί στοχοποίηση του συγκεκριμένου επαγγελματία

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λεκτικές περικοπές στις … περικοπές & στην αλήθεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λεκτικές περικοπές στις … περικοπές & στην αλήθεια

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέσαμε προ ημερησίας διατάξεως το ζήτημα της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου περί μείωσης του Προϋπολογισμού στήριξης του από τις 90.000 στις 60.000 ευρώ.

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος διέψευσε ότι για το 2015 ο προϋπολογισμός στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ήταν 90.000 ευρώ, δήλωσε ότι ήταν 75.000 ευρώ και απόρησε που βρήκαμε εμείς τα ποσά που αναφέραμε. Ευτυχώς που δεν διέψευσε και το γεγονός ότι προχώρησαν σε μείωση της στήριξης στη συγκεκριμένη δομή αλληλεγγύης, αποδίδοντας την ενέργειά τους στην ανάγκη περικοπών λόγω της οικονομικής κρίσης. Την αιτιολογία που χρησιμοποίησε την αφήνουμε ασχολίαστη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Ο λαός μας λέει ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια». Μάλλον δεν το έχουν υπόψη τους ο κ. Δήμαρχος και  η Δημοτική Αρχή. Συνημμένα παραθέτουμε αποσπάσματα του εγκεκριμένου Δημοτικού Προϋπολογισμού Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, από όπου προκύπτει το ποσό που έχει προβλεφθεί για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν όσα εμείς καταγγείλαμε και αποδεικνύονται τα χωρίς καμία ντροπή ψεύδη που εκτόξευσε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να παραπλανεί, ακόμη και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, νομίζοντας ότι η κοινωνία μας αποτελείται από ηλιθίους.

Άλλωστε η απόφαση για περικοπή του ποσού στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου στις 60.000 ευρώ ήταν προειλημμένη και ήδη εφαρμοσμένη από τη Δημοτική Αρχή. Όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο με τον Προϋπολογισμό για το 2016:

(α) οι εκτελεσθείσες δαπάνες μέσα στο 2015 δεν ξεπέρασαν τις 60.000 ευρώ (59.479,12 ευρώ την 31.12.2015) παρότι είχαν προϋπολογιστεί 90.000 ευρώ για συγκεκριμένο έτος και

(β) εισηγήθηκαν και ενέκριναν δαπάνη 60.000 ευρώ για το έτος 2016 την 30.03.2016, οπότε ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016 από την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι, η εκ των υστέρων λήψη απόφασης περικοπής του προϋπολογισμού της