ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος ουσιαστικά είναι ένας από τους μεγαλύτερους (αν όχι ο μεγαλύτερος) εργασιακός και οικονομικός φορέας στη νησιωτική μας κοινωνία. Συνεπώς, ο βαθμός απόδοσης που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του, καθορίζει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα επηρεάζει έμμεσα αλλά ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στον τόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. 
Αναγνωρίζοντας την κεφαλαιώδη σημασία της εύρυθμης και αποδοτικής (για το όφελος των δημοτών) λειτουργίας του Δήμου και του ρόλου που καλείται αυτός να διαδραματίσει ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες παρατεταμένης κρίσης και ύφεσης, οι ΠΟΛΙΤΕΣ έχουμε αποφασίσει:1) Τον επαναπροσδιορισμό του σκοπού της πολιτικής βασιζόμενοι στους ακόλουθους άξονες:
·       Η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου να στηρίζεται στην πολιτική σκέψη, στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική πρακτική που εδράζεται στη διαφάνεια, στην αρχή της νομιμότητας και στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
·       Το δημοτικό συμβούλιο κατά τη λειτουργία του δε θα ομογενοποιεί τα προβλήματα της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας και δεν θα αποφασίζει για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά μικρο-συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις.
·       Η λειτουργία των τοπικών – κοινοτικών συμβουλίων να καταστεί ουσιαστική με σαφή και ξεκάθαρη ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε αυτά, ώστε κάθε τοπική κοινότητα να έχει ενημέρωση, άποψη και λόγο στις αποφάσεις που την αφορούν.
·       Την προστασία και την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.
·       Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την άσκηση πιέσεων και διεκδικήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις, για την επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων της νησιωτικής κοινωνίας μας.
·       Την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Δήμων των Κυκλάδων (και ιδιαίτερα μεταξύ των γειτονικών) προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των δημόσιων αγαθών (υγεία, ενέργεια, παιδεία, νερό, μεταφορές κλπ) και αφετέρου να διασφαλιστούν οι τοπικές παραγωγικές διαδικασίες και να ενισχυθούν – αναπτυχθούν οι οικονομικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχής μας, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των νησιωτικών κοινωνιών.
2) Την αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών, εντοπίζοντας στους ακόλουθους άξονες:
·       Την απαίτηση για ταχεία διαμόρφωση ενός λειτουργικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, ο οποίος με την πρέπουσα στελέχωση (πλήρωση κενών) θα δύναται να αποδίδει το σκοπούμενο έργο προς όφελος του Δημότη.
·       Την ενσωμάτωση και την κατάλληλη στελέχωση στο Δημοτικό Ο.Ε.Υ. τμημάτων ή/και γραφείων που σήμερα είτε ελλείπουν (λ.χ. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων), είτε δεν έχουν προβλεφθεί (στο ΦΕΚ 2927 Β΄ 19-11-2013) και αναγκαιούν άμεσα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών όπως λ.χ. διαχείρισης φραγμάτων, επίβλεψης – παρακολούθησης λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης, διαχείρισης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) και του εξοπλισμού ανακύκλωσης, λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.λ.π.
·       Την στελεχιακή και τεχνολογική ενδυνάμωση των υπηρεσιών ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες εκπόνησης μελετών, συγγραφής τεχνικών δελτίων - φακέλων για την άντληση χρηματοδότησης έργων, επίβλεψης ή/και εκτέλεσης δημοτικών έργων κ.λ.π, επιδιώκοντας να αυξηθεί ο βαθμός αυτονομίας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Δήμου και να περιοριστεί η υποβάθμιση και απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών.
·       Την θεσμοθέτηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στόχων παραγωγής έργου ανά υπηρεσία, διεύθυνση και τμήμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις και την ιεράρχηση που θα θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, την εφαρμογή της οποίας θα επιβλέπουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.
·       Την απρόσκοπτη, από τις παρεμβάσεις των αιρετών, λειτουργία των Διευθύνσεων και Τμημάτων με σκοπό την παραγωγή του έργου που τους έχει ανατεθεί.
·       Την ενίσχυση της διαδραστικότητας και την εξασφάλιση αμεσότητας στην επαφή των Δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

·       Την θεσμοθέτηση διαδικασίας ιεραρχικής ενημέρωσης των αρμοδίων αιρετών (αντιδημάρχων – δημάρχου) για αιτήματα των Δημοτών που δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν  από τις Δημοτικές Υπηρεσίες.
·       Την θεσμοθέτηση – λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής άμεσης εξυπηρέτησης (ενημέρωση για βλάβες, έκτακτα συμβάντα κ.λ.π.) των Δημοτών καθώς και Γραφείου Υποβολής Παραπόνων. 
·       Την υποχρέωση για έγκαιρη και αναλυτική πληροφόρηση των Δημοτών αναφορικά με την πορεία του συντελούμενου έργου κάθε δημοτικής υπηρεσίας καθώς και των αιτημάτων που έχουν υποβάλλει.
·       Την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοτικών υπαλλήλων και την επίτευξη συνθηκών άνεσης και ασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον.
·       Την ανάπτυξη πνεύματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων και την απάλειψη του φοβικού στοιχείου στη νοοτροπία και στην εργασία των δημοτικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου