ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 26.11.2014 κατανοώντας τα προβλήματα αλλά και τη δυναμική της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εισηγηθήκαμε τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής για την Κτηνοτροφία και τη Γεωργία και την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του επομένου Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά η εισήγηση:
 «ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Φώτη Μαυρομάτη
Κοιν: Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη
         Αντιδήμαρχο κ. Αργύρη Ανεβλαβή
 ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα
Στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλλάδες, ο πρωτογενής τομέας καταγράφεται σαν η κύρια παραδοσιακά επαγγελματική δραστηριότητα. Η Νάξος μάλιστα  θεωρείται το Κυκλαδονήσι με τη μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή , με φημισμένα προϊόντα (φυτικής και ζωικής προέλευσης)- νωπά και μεταποιημένα – και με δυνατότητες βελτίωσης  της ποιότητας , αλλά ακόμη και με ποικιλία εξαίρετων προϊόντων , σε συνδυασμό με τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός).
 Παρ΄όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητικά φθίνουσα τάση στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων , με προοπτικές δυσοίωνες για το μέλλον.
Μόνο τα πιο γνωστά από αυτά (γραβιέρα, κίτρο, πατάτα, φάβα  Σχοινούσας , κρέας) κρατάνε βιώσιμες γεωργικές  εκμεταλλεύσεις, αλλά κι αυτές με τεράστια προβλήματα οργάνωσης, εκσυγχρονισμού, κόστους  παραγωγής, διάθεσης στην αγορά κ.ά.
 Η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας προκαλεί πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Σ’αυτά συμβάλλει κυρίως ο πολυτεμαχισμός  και ο μικρός γενικά κλήρος των εκμεταλλεύσεων , η ελλιπής γεωργική εκπαίδευση,  με καταστροφικά, ενίοτε, αποτελέσματα στην παραγωγή.  
Έτσι, παρατηρείται συχνά αύξηση του κόστους παραγωγής, άγνοια νέας σύγχρονης τεχνολογίας , σπατάλη φυσικών πόρων , υποβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων, άγνοια σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, μόλυνση του περιβάλλοντος, αδυναμία σύνδεσης των παραγωγών μεταξύ τους και με άλλους παραγωγικούς τομείς του Δήμου.
Επίσης, υφίσταται ανταγωνισμός σε κάποιες περιπτώσεις, με την τουριστική ανάπτυξη, για φυσικούς πόρους, όπως για το διαθέσιμο νερό, την καλλιεργήσιμη γη, αλλά και στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεξάρτηση και αμοιβαίο όφελος και συνεργασία, εφόσον η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της αξίας πώλησης των γεωργικών προϊόντων με την κατάλληλη οργάνωση και τυποποίηση,  σε οποιαδήποτε μορφή (νωπά , μεταποιημένα). Η  Ε.Α.Σ. Νάξου, από μόνη της αδυνατεί να στηρίξει μία τέτοια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Οι εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα με επιχειρηματικά κριτήρια  ως προς  τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην παραγωγή, την αγορά, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ενδογενή προβλήματα της γεωργικής μας παραγωγής , καθιστούν απαραίτητο τον ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του  με τους άλλους τομείς ( μεταποίηση , τουρισμός , μεταφορές, εμπόριο).
 Για όλα αυτά τα αναγκαία πλέον η πρωτοβουλία του Δήμου συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους με τη γεωργική κα κτηνοτροφική δραστηριότητα, δια μέσου Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 74/2013 και όπως τροποποιήθηκε από την 293/2013, περί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η επιτροπή αυτή θα έχει αρμοδιότητες για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στην γεωργία και την κτηνοτροφία, την προβολή εξειδικευμένων προτάσεων στο Δήμο, το συντονισμό δράσεων με φορείς , συνεταιρισμούς , ομάδες  παραγωγών και απλούς δημότες , για την εφαρμογή τους στη γεωργική δραστηριότητα, καθώς και τη διεκδίκηση λύσης  των προβλημάτων που απασχολούν του πρωτογενή τομέα του Δήμου.
Ειδικότερα μερικές από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής , θα πρέπει να είναι (ενδεικτικά):
·        ενημέρωση κι εκπαίδευση αγροτών στις νέες τεχνολογίες, σε συνεργασία και με αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς και τις υπηρεσίες της περιφέρειας 
·        εφαρμογή των νέων τεχνολογιών  για βελτίωση της ποιότητας  των παραγόμενων προϊόντων , μείωση του κόστους παραγωγής κ.λπ.
·        προστασία των υδάτινων πόρων, των εδαφών ψηλής παραγωγικότητας, βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, των δικτύων μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων (π.χ. ομαδοποίηση προϊόντων) ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά , διαφύλαξη του ντόπιου γενετικού υλικού (φυτικού, ζωικού) με προσανατολισμό της παραγωγής στα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα μας, ενημέρωση και προστασία της παραγωγής από επικίνδυνες καιρικές  συνθήκες, επιφυτείες κι επιζωοτείες.
·       μέριμνα για την συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων πρασίνου και των λαϊκών αγορών
·       σύνδεση με τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και κυρίως τον τριτογενή (τουρισμός και υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, διεθνώς, μέσω διαδικτύου αλλά και στα άλλα κυκλαδονήσια  (Διαδημοτικές συνεργασίες )
Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, δημόσια κι αν είναι δυνατόν σε δημοτικούς χώρους όλης της δημοτικής επικράτειας και να απαρτίζεται από μέλη που θα είναι γνώστες των τοπικών ζητημάτων του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, γεωτεχνικοί, συνεταιριστές).
Στόχος επίσης είναι η Επιτροπή να γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν μεν τον πρωτογενή τομέα αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά χωρίς σχεδιασμό που να βασίζεται στα πραγματικά προβλήματα.
Είναι απολύτως  βέβαιο ότι η δημοτική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου μας, συνδυάζοντας τις δράσεις αυτές με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη όλου του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγετε προς συζήτηση τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας.
Νάξος, 26.11.2014
Για τη Δημοτική Κίνηση – Πολίτες για τα Νησιά μας
  Βασίλης Βρούτσης                                  Αντώνης Βασαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος                                Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης                  Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου»

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - Ανθρωπιστική Κρίση στη Νάξο

 Δελτίο Τύπου - Ανθρωπιστική Κρίση στη Νάξο
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δικαίωμα στις παροχές έχουν 1300 κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου εκ των οποίων οι 532 είναι ανήλικοι. Μιλάμε, δηλαδή, για 768 ενήλικες και 532 βρέφη και παιδιά που χρειάζονται άμεσα βοήθεια για να ζήσουν στον τόπο τους.
Θεωρούμε ότι το νούμερο υπερβαίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εικασία στο κατά πόσο βαθειά είναι η ανθρωπιστική κρίση στο Δήμο μας. Θεωρούμε επίσης ότι η τρομακτική αυτή πραγματικότητα απορρέει από τις πολιτικές που επιβάλλονται στον τόπο μας από την κεντρική εξουσία και την ΕΕ και παίρνουν μορφή μέσω και των πολιτικών που ακολουθούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η συγκρότηση θεσμών όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ δημιουργήθηκαν επί της αρχής ως θεσμοί αλληλεγγύης, στην πράξη λειτουργούν ως φορείς θεσμικής ελεημοσύνης. Η μάχη για το δικαίωμα να ζούμε στον τόπο μας, η μάχη για δωρεάν υγεία και παιδεία, η μάχη για τα εργασιακά μας δικαιώματα πρέπει να δοθεί από την ίδια την κοινωνία και είναι ευθύνη όλων μας.
Παρόλα αυτά, τη στιγμή που μιλάμε, η ανάγκη για επιβίωση μέρους της κοινωνίας των νησιών μας, βασίζεται και στην ελάχιστη προσφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου (για την ώρα: 2 σακούλες τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κάθε 3 μήνες) και πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο. Πέραν της στήριξης των δημοτών, η Δημοτική Κίνηση ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας, εισηγείται την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου προτείνοντας τα εξής:
α) την άμεση εξεύρεση μεγαλύτερου χώρου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου που να πληροί τους κανόνες υγιεινής και αποθήκευσης τροφίμων,

β) τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε εβδομαδιαία βάση ώστε να λύνονται άμεσα τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και να προγραμματίζονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του,

γ) τη συμμετοχή όλων των μελών της επιτροπής για την απαιτούμενη χειρωνακτική εργασία

δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών πάνω σε θέματα αλληλεγγύης

ε) την εξεύρεση κρατικών πόρων για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε προϊόντα και υπαλλήλους

ζ) τη διεκδίκηση πρόσληψης κοινωνικού λειτουργού

η) τη συχνότερη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ακόμη και κατ’ οίκων όπου υπάρχει ανάγκη

θ) τη δημιουργία και οργάνωση ενός χώρου αλληλεγγύης όπου εκτός του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα περιλαμβάνει: 1) δημοτικό αναψυκτήριο που θα προσφέρει προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, 2) χώρο διευκόλυνσης εξεύρεσης εργασίας, 3) χώρο ενημέρωσης και στήριξης των δημοτών για τα δικαιώματα τους, 4) χώρο βιβλιοθήκης και δωρεάν πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, 5) γραφείο κοινωνικού λειτουργού, 6) κοινόχρηστοι χώροι εκδηλώσεων

ι) τη συχνή εναλλαγή των προσώπων που αποτελούν την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας πελατειακών σχέσεων των δημοτών με την τοπική εξουσία

Νάξος, 11 Νοεμβρίου 2014

Για τη Δημοτική Κίνηση
ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας

Γιάννης Μπαλτογιάννης

Μέλος της Επιτροπής
Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δημου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την από τον Ιούλιο τοποθέτησή του κάδου συμπιέσης στο συγκεκριμένο σημείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κατεπείγουσα κλήση σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την εκ των υστέρων χωροθέτηση της πρέσας απορριμμάτων, δίπλα στο Γυμνάσιο, συγκαλείται σήμερα η Δημοτική Κοινότητα της Χώρας.

Η Δημοτική Κίνηση «Πολίτες για τα Νησιά μας» ,επανειλημμένα ,έχει υπογραμμίσει την ανάγκη της αποκομιδής των απορριμμάτων στην Κοινότητά μας, βάσει  σχεδιασμού, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας ζητήσαμε να παραστεί ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος, προκειμένου να μας ενημερώσει για την πορεία της μελέτης για την Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, που όπως διατείνεται η Δημοτική Αρχή, έχει  ανατεθεί και αγνοείται η τύχη της. Ο κ. Πολυκρέτης δεν εμφανίστηκε. Το αίτημα παραμένει και για την επόμενη συνεδρίαση.

Όσον αφοράν στο συγκεκριμένο ζήτημα η θέση μας είναι η εξής:

1.      Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική της τοποθέτησης κάδων αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων  κοντά στα σχολεία, για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, πολύ περισσότερο δε, όταν μέχρι σήμερα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο σε σχέση με την αποκομιδή ειδικών αποβλήτων ,χημικών, φαρμάκων, αποβλήτων ιατρείων κλπ.

2.      Το Γυμνάσιο Νάξου ,ένα ιστορικό κτήριο της πόλης μας απαξιώνεται .

3.      Θεωρούμε κακή πρακτική την αγορά εξοπλισμού και μάλιστα ακριβού, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός .Εξ άλλου η συγκεκριμένη πρέσα έχει αγοραστεί για την συμπίεση χαρτικών με αποτέλεσμα να διαρρέουν υγρά προερχόμενα από σκουπίδια.

4.      Είναι τοποθετημένη επάνω σε δρόμο.

5.      Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτή γίνεται από καλώδιο εκτεθειμένο στο οδόστρωμα, κατά  παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας.

6.      Ενοχλεί τους περιοίκους λόγω κακής υγιεινής και θορύβου. Δεν είναι φιλική στους ηλικιωμένους με αποτέλεσμα να αποθέτουν τα απορρίμματα στο έξω από τον κάδο.

7.      Αντί να προωθείται η ιδέα της ανακύκλωσης, όπως κατηγορηματικά προβλέπεται από τον ψηφισμένο από τον Ιούλιο του 2012, Κανονισμό καθαριότητας, οι δημότες «εκπαιδεύονται» στη χύδην αποκομιδή.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε  την από τον Ιούλιο  τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο σημείο, εκ των υστέρων και μετά την προσφυγή συμπολιτών μας σε ένδικα μέσα και την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ζητάμε  να ολοκληρωθεί  άμεσα η Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων και να εφαρμοστεί ο Κανονισμός  Καθαριότητας στο σύνολό του με έμφαση στα ζητήματα της ανακύκλωσης και των ειδικών αποβλήτων.

 Νάξος, 03/11/2014.  

Για τη Δημοτική Κίνηση  Πολίτες για τα Νησιά μας

Ανθή Περιστεράκη

Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου                                      

Δελτιο Τυπου για την οφειλή του Δήμου μας, 1.268. 473,49€

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η θέση της «Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας» στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
α) για την δήθεν  οφειλή του Δήμου μας, συνολικού ποσού 1.268. 473,49€, που προέρχεται από οφειλές του πρώην Δήμου Νάξου (πριν το έτος 2000) του πρώην Δήμου Δρυμαλίας (πριν το έτος 2003) και των πρώην Κοινοτήτων των Μικρών Κυκλάδων και 
β) για την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της άσκησης ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της βεβαίωσης της οφειλής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ακριβώς εκφράστηκε από τον επικεφαλής της Κίνησης και μέλος της Επιτροπής, Βασίλη Βρούτση κατά την συνεδρίαση της 31.10.2014 συνοψίζεται στα κάτωθι:

Ως Πολίτες για τα Νησιά μας εμμένουμε στη θέση μας ότι δεν πρέπει να αποδεχθούμε το χρέος, διότι,

α) δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο από που προκύπτει  και αν όντως οφείλεται αυτό το ποσό,

β) αν πράγματι οφείλεται, θα επιβαρύνει στην ουσία τους πολίτες ενώ δεν δημιουργήθηκε από αυτούς, ενώ σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρεθούν αυτοί που δημιούργησαν τα χρέη,

γ) αν αποδεχθούμε να εξοφλήσουμε αυτό το υποτιθέμενο χρέος, ο ήδη εξαθλιωμένος προϋπολογισμός του Δήμου θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με το ποσό των 1.268.473,49 €, με καταστροφικές συνέπειες για το Δήμο και συνακόλουθα για τους δημότες.

δ) διότι δεν είναι πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτό, να καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν (σε μια Υπηρεσία επίσης δημόσια), αυτό το δυσβάστακτο χρέος χωρίς να φέρουν καμμία ευθύνη γι' αυτό και μάλιστα σε μία περίοδο τεράστιας κρίσης και υποβάθμισης για το Δήμο μας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά,

Να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο την διαγραφή του φερόμενου ως χρέους:

Θεωρούμε επιτακτική την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο με σκοπό την ακύρωση του υποτιθέμενου χρέους και την άσκηση των απαραιτήτων ενδίκων μέσων κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παράλληλα και κυρίως να διεκδικήσουμε την πολιτική λύση του ζητήματος, με αίτημα την πλήρη διαγραφή της υποτιθέμενης οφειλής, αλλά αυτή τη φορά όχι στα πλαίσια κοινωνικών επισκέψεων για φωτογραφίσεις, αλλά συναισθανόμενοι όλοι το ρόλο μας και ότι, αν τελικά το χρέος αυτό καταβληθεί, τούτο θα έχει μεγάλες συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου μας και τη ζωή των δημοτών.

Νάξος, 03.11.2014

Η Δημοτική Κίνηση
Πολίτες για τα Νησιά μας