ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όλο το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας για την επόμενη πενταετία, βασίζεται αφενός στη μέριμνα άμεσης καταγραφής και συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων του Δήμου μας και αφετέρου σε δράσεις ενίσχυσής τους, με σκοπό αυτές να εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές προοπτικές και στοχεύσεις μας στον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα.

 
Η πλειονότητα των δράσεων που περιγράφονται αναλυτικά στις επί μέρους ενότητες του προγράμματός μας, χρήζουν ενεργειακής υποστήριξης. Ιδιαίτερα η μεταποίηση, από την ανάπτυξη της οποίας αποσκοπούμε να επιτύχουμε ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και οι μεταφορές, παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση τουριστικού ρεύματος στα νησιά μας και τη διάχυση των επισκεπτών μας (αλλά και των προϊόντων μας) σε όλη τη νησιωτική μας επικράτεια, είναι τομείς που απαιτούν ενέργεια. Τέλος η παρατεταμένη ύφεση και οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει σε περιστολή των δαπανών θέρμανσης (ή και δροσισμού) μεγάλου μέρους των νοικοκυριών στα νησιά μας (οικιακός τομέας), ενώ και οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες κάλυψης του ενεργειακού κόστους στην παραγωγή τους (ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια άρδευσης κ.α.).
Συνεπώς, συνεκτιμώντας τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων καθώς και τις μαζικές ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται εσχάτως και στον ενεργειακό τομέα, η ενεργειακή στήριξη της προσδοκώμενης πολύπλευρής – ισόρροπης ανάπτυξης στα νησιά μας αποτελεί ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Μέσα σε αυτό το ”ζοφερό” περιβάλλον της παρατεταμένης ύφεσης, η διεκδίκηση φθηνότερης ενέργειας για την στήριξη των παραγωγικών φορέων και την πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας, αναφύεται ως κοινό αίτημα, η ικανοποίηση του οποίου παραπέμπεται στις “μνημονιακές καλένδες”. Ούτως, η ενσυνείδητη προώθηση και ενδυνάμωση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί πρακτικά μονόδρομο, καθώς πέραν της προφανούς περιστολής δαπανών και οικονομικών πόρων, συνεισφέρει σημαντικά στην ξεκάθαρη στόχευσή μας για πορεία της νησιωτικής μας κοινωνίας στο μέλλον με ένα ορθολογικό «περιβαλλοντικό αποτύπωμα». Με ορθολογικότερη κατανάλωση ενέργειας θα διασφαλιστεί η αειφορία των φυσικών μας πόρων και τα νησιά του Δήμου μας θα διατηρήσουν την περιβαλλοντική, οικοτοπική, παραγωγική και πολιτισμική φυσιογνωμία τους, παραμένοντας ένας ζηλευτός παράδεισος πρώτιστα για εμάς τους κατοίκους τους και ύστερα για τους επισκέπτες.  
Για τους παραπάνω λόγους, η διαχείριση της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ξεχωριστή ενότητα στο πρόγραμμά μας, καθώς αδιαπραγμάτευτος στόχος της Κίνησης μας είναι η υποβολή και η υλοποίηση ορθολογικών πολιτικών βάσει των βιωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών. 
Στο πλαίσιο αυτό η ενεργειακή πολιτική που θεωρούμε επιβεβλημένο να εφαρμοστεί την επόμενη πενταετία από το Δήμο μας, βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

1.     Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού forum “Σύμφωνο των Νησιών” στο οποίο συμμετέχει ήδη ο Δήμος μας και στόχευση στην κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη συμμετοχή, ώστε να προκύψουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:
·     Ενδυνάμωση του ρόλου του Ενεργειακού Υπευθύνου του Δήμου με κατάλληλη αναμόρφωση του οργανογράμματος και ανάθεση αρμοδιοτήτων καταγραφής της κατάστασης και υποβολής σχετικών εισηγήσεων.
·     Χρήση των ενεργειακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν και τήρηση μητρώου ενεργειακής κατανάλωσης (συμβατική ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, άλλες μορφές) τόσο σε επίπεδο δημοτικών υποδομών όσο και σε επίπεδο Δήμου.
·     Εντοπισμός των πιο “ενεργοβόρων” δημοτικών υποδομών (διυλιστήρια νερού, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αφαλατώσεις κ.α.) και αναλυτική καταγραφή της χρονικής διακύμανσης της ενεργειακής τους κατανάλωσης.
·     Περιοδική σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) σύμφωνα με την υποχρέωση του Συμφώνου, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις για την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο Δήμου και θα προτείνονται δράσεις εξοικονόμησης αλλά και παραγωγής ενέργειας από ήπιες μορφές, ώστε να εξασφαλίζεται η στόχευση για περιστολή του «ενεργειακού – περιβαλλοντικού αποτυπώματος».    
2.     Στο πλαίσιο του προηγούμενου άξονα, θα πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα για την ενεργειακή αποτίμηση όλων των Δημοτικών Κτιρίων και των λοιπών ακίνητων και κινητών υποδομών του. Ακολούθως θα συνταχθούν μελέτες – προτάσεις για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, περιλαμβάνοντας σε αυτές πρωτίστως δράσεις εξοικονόμησης και δευτερευόντως υποδομές παραγωγής ενέργειας. Για την υλοποίηση των σκοπούμενων δράσεων θα γίνει εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ κ.α.) Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν:
·     Ενεργειακή αξιολόγηση και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα δημοτικά κτίρια (Κοινοτικά καταστήματα, σχολικά κτίρια, κτίρια ΒΙΟΚΑ κ.α.).
·     Σε όσα από τα δημοτικά κτίρια προκύψει αρνητικό ενεργειακό αποτύπωμα,  άμεση σύνταξη ενεργειακών μελετών για την ενσωμάτωση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων, ενίσχυση μονώσεων, τοποθέτηση σκιάστρων, αντικατάσταση των πετρελαϊκών συστημάτων θέρμανσης με σαφώς αποδοτικότερα και οικονομικότερα όπως οι αντλίες θερμότητας κ.α.). Προτεραιότητα να δοθεί στα σχολικά κτίρια ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θερμικής άνεσης στους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό καθώς και στα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες.
·     Εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων για ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε όσες από τις “ενεργοβόρες” δημοτικές υποδομές επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες στις μονάδες αφαλάτωσης των Μικρών Κυκλάδων, στα κτίρια ΒΙΟΚΑ του Δήμου, στα Δημοτικά Γυμναστήρια κ.α.), για την αντιστάθμιση τόσο του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος όσο και του κόστους λειτουργίας τους, που επιβαρύνει το Δημοτικό προϋπολογισμό. Άμεση πρόβλεψη ενσωμάτωσης τέτοιων συστημάτων στις μελέτες κάθε νέου συναφούς έργου. 
·     Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση χωρητικών φίλτρων για την αντιστάθμιση της κατανάλωσης αέργου ισχύος σε όλα τα υφιστάμενα αντλιοστάσια (υδάτων και λυμάτων) για την περιστολή της ενεργειακής και οικονομικής σπατάλης σε αυτό τον τομέα. Άμεση πρόβλεψη τέτοιων συστημάτων στις μελέτες κάθε νέου συναφούς έργου.
·     Εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των δημοτικών οχημάτων και μελέτη σε συνεργασία με το (προτεινόμενο προς ενσωμάτωση στον οργανισμό του Δήμου) Γραφείο Κίνησης, για τον ανασχεδιασμό των δρομολογίων με στόχο την περιστολή των δαπανών. Μακροπρόθεσμο στόχο μας αποτελεί η υποκατάσταση του πετρελαίου ως καυσίμου κίνησης με άλλα φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα και πρόνοια για μελλοντικές προμήθειες οχημάτων που θα βασίζονται στην ηλεκτροκίνηση (π.χ. υβριδικά μικρά λεωφορεία για τη Δημοτική Συγκοινωνία, ηλεκτρικά οχήματα για την Τεχνική Υπηρεσία κ.λ.π).
·     Πρόνοια για ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου ως μέσου υποκατάστασης των συμβατικών οχημάτων από τους Δημότες και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα εντός της Χώρας της Νάξου, με την πιλοτική ένταξη ποδηλατοδρόμου και την προμήθεια συστήματος λήψης – απόθεσης ποδηλάτων από τους χρήστες του συστήματος. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η σταδιακή ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων στην επικράτεια του Δήμου και η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη χρήσης του συγκεκριμένου μέσου, αποσκοπώντας παράλληλα στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων υποδομών για την προσέλκυση εναλλακτικών τουριστών που επιθυμούν να γνωρίσουν τις ομορφιές της περιοχής που επισκέπτονται με τη χρήση ποδηλάτου. 

3.     Πρόνοια για εγκατάσταση μονάδων ελεγχόμενης (συνεχούς) και όχι ασύγχρονης ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σταθμοί βιομάζας, γεωθερμία, ηλιοθερμία κ.λπ.) στα νησιά μας με τη συμμετοχή και του Δήμου σε αυτές. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα προτείνεται ενδεικτικά (και ουχί περιοριστικά):
·     Εκμετάλλευση των ειδικών ρευμάτων στερεών ή και υγρών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που παράγονται από μονάδες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στο νησί, για ενεργειακή αξιοποίηση παράγοντας βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικό. Μια τέτοια μονάδα αναερόβιας χώνευσης είναι δυνατόν να τροφοδοτείται με απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων (κοπριά), τυροκομείων (τσίρος – ορός λακτόζης), ελαιοτριβείων (κατσίγαρος), σφαγείων (μη επικίνδυνα ζωικά υπολείμματα), υπολείμματα ξυλουργείων (πριονίδι) κ.α, καλύπτοντας ουσιαστικά την νομοθετική υποχρέωση όλων των προαναφερόμενων μεταποιητικών μονάδων ή και εγκαταστάσεων του πρωτογενούς τομέα για αυτόνομη διαχείριση των αποβλήτων τους σε μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας που θα παρέχει ο Δήμος. Μια τέτοια μονάδα θα μετατρέπει βιοαποδομήσιμα απόβλητα σε βιοαέριο, το οποίο θα οδηγείται σε μηχανή εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας σε συνεχή βάση. Η ηλεκτρική ενέργεια θα εγχέεται (πωλείται) στο τοπικό δίκτυο διανομής του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, λειτουργώντας ευεργετικά για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, ενώ η θερμότητα είναι δυνατόν να διοχετεύεται (και αυτή δυνάμενη να πωληθεί) με δίκτυο τηλεθέρμανσης σε γειτονικές της μονάδας χρήσεις (λ.χ. θερμοκήπια, θερμαινόμενοι χώροι σχολείων, κλειστά κολυμβητήρια, κ.λ.π.). Τέλος σημαντικό προϊόν της βιολογικής επεξεργασίας μιας τέτοιας μονάδας αποτελεί το εξαιρετικά σταθεροποιημένο εδαφοβελτιωτικό που προκύπτει, το οποίο θα διατίθεται στους γεωργούς για εφαρμογή στις καλλιέργειες. Η στόχευση μιας τέτοιας δράσης είναι προφανής. Θα παράγει έσοδα για το Δήμο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, απαλλάσσοντας τους παραγωγούς αποβλήτων από την ανάγκη διαχείρισης αυτών (στηρίζοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητά τους) και επιστρέφοντας στους γεωργούς χρήσιμο υλικό για τη λίπανση των χωραφιών τους καθώς και θερμότητα όπου αυτή είναι αναγκαία.
·     Ενεργειακή αξιοποίηση στη συγκεκριμένη μονάδα πλήθους λοιπών δημοτικών αποβλήτων όπως κλαδέματα από τα δημοτικά άλση, φύκια και άλγη από τους καθαρισμούς παραλιών και ακτών, στερεά υπολείμματα από καταστήματα μαζικής εστίασης (αποφάγια), ιδιαίτερα σε περίπτωση που στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που τελικά θα υιοθετηθεί, δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση κεντρικής (ή κεντρικών) μονάδας επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων.   
4.     Ενίσχυση – προώθηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα. O συγκεκριμένος άξονας αποσκοπεί στον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο Δήμου και την εξοικονόμηση πόρων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές οντότητες της περιοχής μας. Εντοπίζεται δε περισσότερο στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς η μεταποίηση και ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζονται από ενεργειακές ανάγκες που είναι περισσότερο “ανελαστικές”. Το σκοπούμενο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί:
·     Με ενημέρωση των δημοτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες περιστολής στην κατανάλωση ενέργειας. Η ενημέρωση θα είναι πολύπλευρη και θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με:
o  τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα κτίρια και στον εμπλεκόμενο εξοπλισμό,
o  τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις και τους τοπικούς (πολεοδομικούς ή και λοιπούς) περιορισμούς,
o  τα υφιστάμενα εργαλεία χρηματοδοτικής ενίσχυσης των προαναφερόμενων παρεμβάσεων και τις προϋποθέσεις ένταξης – χρήσης αυτών, και θα επιτελείται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, ενημερωτικών φυλλαδίων αλλά και εκδηλώσεων που θα διοργανώνει περιοδικά ο Δήμος στα χωριά, στους συλλογικούς – επιχειρηματικούς φορείς, στα κέντρα πολιτισμού κ.α, αποκεντρώνοντας τα σημεία επαφής με τους Δημότες και τους επιχειρηματίες.
·     Με υποστήριξη των δημοτών και των επιχειρήσεων στην εφαρμογή – ενσωμάτωση τέτοιων δράσεων μέσω:
o  παροχής τεχνικής βοήθειας στους δημότες (και ιδιαίτερα στους ασθενέστερους οικονομικά) και τους επιχειρηματίες μέσω των υπηρεσιών του, για την συγκέντρωση δικαιολογητικών και την υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων,
o  ανάδειξης των πάροχων υπηρεσίας (μηχανικών κ.α) και των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τοπικά στους τομείς της μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης και κατασκευής των έργων που περιλαμβάνουν αυτές οι δράσεις, μέσω ειδικού μητρώου στο οποίο οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν συμμετοχή εθελοντικά  και το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους (ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία)
o  διεκδικήσεων σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο, για επέκταση υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων (όπως λ.χ. το “Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον”) ή και για σχεδιασμό νέων, ώστε αυτά αφενός να παρέχουν ουσιαστικά κίνητρα στους δικαιούχους της δικής μας κλιματικής ζώνης (νησιά Αιγαίου) και αφετέρου να εξειδικευτούν παρεμβάσεις δυνάμενες να εφαρμοστούν και σε παραδοσιακούς οικισμούς (που αποτελούν μεγάλο μέρος του οικιστικού δυναμικού των νησιών μας).

5.     Ενίσχυση των δημοτών και των τοπικών παραγωγικών οντοτήτων για εγκατάσταση μικρών αποκεντρωμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (ή και αυτοπαραγωγής), που συνολικά επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της ζήτησης κεντρικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μοιράζουν τα οφέλη στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται δράσεις:
·     Ενημέρωσης των Δημοτών, των επιχειρήσεων και των συλλογικών φορέων κάθε τομέα παραγωγής αναφορικά τις τρέχουσες νομοθετικές προβλέψεις και τους υφιστάμενους (πολεοδομικούς ή και λοιπούς) περιορισμούς. Η ενημέρωση θα υλοποιείται με τα μέσα που αναφέρθηκαν στον προηγούμενο άξονα.
·     Υποστήριξης των ενδιαφερομένων, με την παροχή τεχνικής βοήθειας και τη χρήση του προαναφερόμενου μητρώου τοπικών μελετητών, προμηθευτών και εγκαταστατών.
·     Σταδιακή προώθησης – στήριξης (ακόμα και με παροχή κινήτρων που θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα αποφασιστούν από το Δ.Σ.) της ενεργειακής αυτονομίας των συνεταιρισμών και των παραγωγών των νησιών του Δήμου με χρήση μονάδων αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε “ενεργοβόρες χρήσεις”, όπως λ.χ. η άντληση νερού άρδευσης από γεωτρήσεις, αποσκοπώντας στον περιορισμό του κόστους παραγωγής.
      Σημειώνεται ότι σε εθνικό επίπεδο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α (2007–2013) μέσω των προγραμμάτων ”Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον” και ”Εξοικονομώ ΙΙ” διατέθηκαν αντίστοιχα, 800.000.000€ σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες (αφορούν σε περίπου 70.000 νοικοκυριά που επέτυχαν μέση μείωση των ενεργειακών τους δαπανών της τάξης του 30 – 35%) και 263.000.000€ σε αντίστοιχες δράσεις σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές 230 Δήμων. Έχει ήδη ανακοινωθεί κεντρικά ότι στη νέα προγραμματική περίοδο (Σ.Ε.Σ 2014 – 2020), αποφασίστηκε η συνέχιση και επέκταση των παραπάνω δράσεων με συνολική δημόσια και ιδιωτική δαπάνη ύψους 1,5 δις ευρώ. Παράλληλα οι Δήμοι, διά της συμμετοχής τους στο “Σύμφωνο των Νησιών” έχουν τη δυνατότητα άντλησης απ’ ευθείας Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για παροχή τεχνικής βοήθειας και εκτέλεση ομαδοποιημένων έργων.  Συνεπώς, η προσεχής Δημοτική Αρχή θα πρέπει να σπεύσει ώστε να επιτύχει υψηλό βαθμό ωριμότητας προτάσεων και δράσεων για έγκαιρη υποβολή στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αναφορικά με την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας για το μέλλον της νησιωτικής μας κοινωνίας, αλλά και τις σκοπούμενες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις στη Νάξο και τα γειτονικά Κυκλαδονήσια, η Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά Μας έχει έγκαιρα διατυπώσει σαφείς θέσεις. Αυτές συνοψίζονται ακολούθως:
1.     Διεκδίκηση της χωρίς καθυστέρηση υλοποίησης του κρατικού έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2015 – 2024 που δημοσίευσε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) καθώς:
·     Η υλοποίηση της υποδομής αυτής είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικό τρόπο τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των νησιών Σύρος, Μύκονος, Πάρος και Νάξος.
·     Προκαλεί μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον των νησιών από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με το σταδιακό περιορισμό της λειτουργίας τους και τη μελλοντική απομάκρυνση τους.
·     Το έργο επιφέρει βελτίωση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του αυξημένου αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών.
·     Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση της επένδυσης διαπιστώνει ότι το έργο αναμένεται να αποδώσει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη των Κυκλάδων, αλλά και γενικότερα της Χώρας.
·     Έχει ήδη προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Α΄ φάσης του έργου και έχουν εξασφαλιστεί πόροι στο νέο ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότησή του.
2.     Η εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού της περιοχής μέσω χερσαίων αιολικών σταθμών “λογικής κλίμακας” είναι αποδεκτή, αλλά αφορά σε θέσεις που θα προκύψουν από τον (προς επείγουσα ολοκλήρωση) χωροταξικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο (Νάξος και Μικρές Κυκλάδες) και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού ΑΠΕ που ανέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (αναμένεται η παράδοσή της). Οι προθέσεις ιδιωτικών συμφερόντων για μαζική – άκριτη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της περιοχής με μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους και μοναδικό αντιστάθμισμα για τις τοπικές κοινωνίες το (νομοθετικά θεσμοθετημένο) 3% των καθαρών τους κερδών και τα οφέλη της πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα, μας βρίσκουν αντίθετους. Έργα, των οποίων το «κυκλώπειο» μέγεθος απειλεί άμεσα τα τοπομορφολογικά χαρακτηριστικά των νησιών μας, αποδίδοντάς τους εικόνα βιομηχανικού τοπίου και αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα το φυσικό, το ανθρωπογενές περιβάλλον και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους που τα καθιστούν περιζήτητα ως τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, δεν μπορεί να είναι αποδεκτά.
3.     Συνδρομή του Δήμου στις απαιτούμενες μελέτες εκμετάλλευσης του συνόλου του ενεργειακού δυναμικού των νησιών μας και ειδικά της Νάξου. Εξέταση της δυνατότητας συμμετοχής του Δήμου σε κοινοπρακτικά σχήματα ήπιας εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού των νησιών μας, κατόπιν ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης, προς όφελος της νησιωτικής μας κοινωνίας και με σεβασμό στο φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτισμικό περιβάλλον μας.

4.     Διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας μέσω κρατικού καλωδίου διασύνδεσης και εγρήγορση – κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε ο φορέας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να παραμείνει κρατικός. Οι συνέπειες της κρίσης, που ήδη ζούμε και στον πολυνησιακό δήμο μας, δεν αντιμετωπίζονται εκχωρώντας κρατικές υποχρεώσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές μας κοινωνίες στην ”καλή θέληση ιδιωτών”. Η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας (και η συνεπακόλουθη τιμολόγηση αυτής) από ιδιώτες, νομοτελειακά θα επηρεάσει το κόστος της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και των τουριστικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα θα δυσχεράνει την χωρίς διακρίσεις δυνατότητα ανάπτυξης μεταποιητικών δραστηριοτήτων στα νησιά μας. Καλούμε τους πολίτες-δημότες σε εγρήγορση ώστε όλοι μαζί, με το Δήμο “αιχμή του δόρατος”, να αποτρέψουμε πολιτικές και αποφάσεις, οι οποίες ενώ προπαγανδίζονται ως αναπτυξιακά επωφελείς, στην πραγματικότητα αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των νησιών μας και επιβάλλουν ένα μοντέλο «ανάπτυξης» που δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις στοχεύσεις της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου