ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση για σταυλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες Για Τα Νησιά Μας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων που είναι καταχωρημένες στο ΟΣΔΕ. Οι νέοι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις στο ΟΣΔΕ αυτή την περίοδο και υπεύθυνη για τη Νάξο είναι η ΕΑΣ Νάξου τηλ.22850-24240 και 25340.  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από το ΥΠΕΚΑ (έγγραφο 262/21-1-2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟ-ΤΙΗ) ανακοινώθηκε ότι μετά την δημοσίευση του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και την ενεργοποίηση της κατάλληλης εφαρμογής του ΤΕΕ προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 23 του παραπάνω Νόμου, ως εξής:
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι μέχρι τις 6-2-2015.
Στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών-σταυλικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής, μέχρι 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).
Για τη ρύθμιση των παραπάνω αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν καταβάλλεται πρόστιμο αλλά μόνο παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση,
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων, δ) Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει τότε η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να ακολουθήσει την πεπατημένη οδό ( βάση τετραγωνικών ) με σημαντικά μεγαλύτερο κοστος για τον κτηνοτρόφο.
Να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) άνοιξε πριν από 2 ημέρες για τροποποιήσεις. Συνήθως, το ηλεκτρονικό  σύστημα είναι ανοιχτό για νέες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο κάθε έτους.
Οι νέοι κτηνοτρόφοι προκειμένου να ενταχθούν στην ευνοïκή προαναφερόμενη ρύθμιση νομιμοποίησης μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Υπεύθυνος του συστήματος για τη Νάξο είναι η ΕΑΣ Νάξου τηλ.22850-24240 και 25340.

Νάξος, 05.12.2014
Η Επιτροπή 
Πρωτογενούς Τομέα της
Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά Μας


Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 26.11.2014 κατανοώντας τα προβλήματα αλλά και τη δυναμική της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εισηγηθήκαμε τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής για την Κτηνοτροφία και τη Γεωργία και την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του επομένου Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά η εισήγηση:
 «ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Φώτη Μαυρομάτη
Κοιν: Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη
         Αντιδήμαρχο κ. Αργύρη Ανεβλαβή
 ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα
Στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλλάδες, ο πρωτογενής τομέας καταγράφεται σαν η κύρια παραδοσιακά επαγγελματική δραστηριότητα. Η Νάξος μάλιστα  θεωρείται το Κυκλαδονήσι με τη μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή , με φημισμένα προϊόντα (φυτικής και ζωικής προέλευσης)- νωπά και μεταποιημένα – και με δυνατότητες βελτίωσης  της ποιότητας , αλλά ακόμη και με ποικιλία εξαίρετων προϊόντων , σε συνδυασμό με τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός).
 Παρ΄όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητικά φθίνουσα τάση στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων , με προοπτικές δυσοίωνες για το μέλλον.
Μόνο τα πιο γνωστά από αυτά (γραβιέρα, κίτρο, πατάτα, φάβα  Σχοινούσας , κρέας) κρατάνε βιώσιμες γεωργικές  εκμεταλλεύσεις, αλλά κι αυτές με τεράστια προβλήματα οργάνωσης, εκσυγχρονισμού, κόστους  παραγωγής, διάθεσης στην αγορά κ.ά.
 Η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας προκαλεί πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Σ’αυτά συμβάλλει κυρίως ο πολυτεμαχισμός  και ο μικρός γενικά κλήρος των εκμεταλλεύσεων , η ελλιπής γεωργική εκπαίδευση,  με καταστροφικά, ενίοτε, αποτελέσματα στην παραγωγή.  
Έτσι, παρατηρείται συχνά αύξηση του κόστους παραγωγής, άγνοια νέας σύγχρονης τεχνολογίας , σπατάλη φυσικών πόρων , υποβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων, άγνοια σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, μόλυνση του περιβάλλοντος, αδυναμία σύνδεσης των παραγωγών μεταξύ τους και με άλλους παραγωγικούς τομείς του Δήμου.
Επίσης, υφίσταται ανταγωνισμός σε κάποιες περιπτώσεις, με την τουριστική ανάπτυξη, για φυσικούς πόρους, όπως για το διαθέσιμο νερό, την καλλιεργήσιμη γη, αλλά και στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεξάρτηση και αμοιβαίο όφελος και συνεργασία, εφόσον η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της αξίας πώλησης των γεωργικών προϊόντων με την κατάλληλη οργάνωση και τυποποίηση,  σε οποιαδήποτε μορφή (νωπά , μεταποιημένα). Η  Ε.Α.Σ. Νάξου, από μόνη της αδυνατεί να στηρίξει μία τέτοια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Οι εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα με επιχειρηματικά κριτήρια  ως προς  τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην παραγωγή, την αγορά, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ενδογενή προβλήματα της γεωργικής μας παραγωγής , καθιστούν απαραίτητο τον ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του  με τους άλλους τομείς ( μεταποίηση , τουρισμός , μεταφορές, εμπόριο).
 Για όλα αυτά τα αναγκαία πλέον η πρωτοβουλία του Δήμου συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους με τη γεωργική κα κτηνοτροφική δραστηριότητα, δια μέσου Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 74/2013 και όπως τροποποιήθηκε από την 293/2013, περί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η επιτροπή αυτή θα έχει αρμοδιότητες για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στην γεωργία και την κτηνοτροφία, την προβολή εξειδικευμένων προτάσεων στο Δήμο, το συντονισμό δράσεων με φορείς , συνεταιρισμούς , ομάδες  παραγωγών και απλούς δημότες , για την εφαρμογή τους στη γεωργική δραστηριότητα, καθώς και τη διεκδίκηση λύσης  των προβλημάτων που απασχολούν του πρωτογενή τομέα του Δήμου.
Ειδικότερα μερικές από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής , θα πρέπει να είναι (ενδεικτικά):
·        ενημέρωση κι εκπαίδευση αγροτών στις νέες τεχνολογίες, σε συνεργασία και με αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς και τις υπηρεσίες της περιφέρειας 
·        εφαρμογή των νέων τεχνολογιών  για βελτίωση της ποιότητας  των παραγόμενων προϊόντων , μείωση του κόστους παραγωγής κ.λπ.
·        προστασία των υδάτινων πόρων, των εδαφών ψηλής παραγωγικότητας, βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, των δικτύων μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων (π.χ. ομαδοποίηση προϊόντων) ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά , διαφύλαξη του ντόπιου γενετικού υλικού (φυτικού, ζωικού) με προσανατολισμό της παραγωγής στα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα μας, ενημέρωση και προστασία της παραγωγής από επικίνδυνες καιρικές  συνθήκες, επιφυτείες κι επιζωοτείες.
·       μέριμνα για την συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων πρασίνου και των λαϊκών αγορών
·       σύνδεση με τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και κυρίως τον τριτογενή (τουρισμός και υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, διεθνώς, μέσω διαδικτύου αλλά και στα άλλα κυκλαδονήσια  (Διαδημοτικές συνεργασίες )
Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, δημόσια κι αν είναι δυνατόν σε δημοτικούς χώρους όλης της δημοτικής επικράτειας και να απαρτίζεται από μέλη που θα είναι γνώστες των τοπικών ζητημάτων του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, γεωτεχνικοί, συνεταιριστές).
Στόχος επίσης είναι η Επιτροπή να γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν μεν τον πρωτογενή τομέα αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά χωρίς σχεδιασμό που να βασίζεται στα πραγματικά προβλήματα.
Είναι απολύτως  βέβαιο ότι η δημοτική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου μας, συνδυάζοντας τις δράσεις αυτές με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη όλου του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγετε προς συζήτηση τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας.
Νάξος, 26.11.2014
Για τη Δημοτική Κίνηση – Πολίτες για τα Νησιά μας
  Βασίλης Βρούτσης                                  Αντώνης Βασαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος                                Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης                  Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου»

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - Ανθρωπιστική Κρίση στη Νάξο

 Δελτίο Τύπου - Ανθρωπιστική Κρίση στη Νάξο
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δικαίωμα στις παροχές έχουν 1300 κάτοικοι της επικράτειας του Δήμου εκ των οποίων οι 532 είναι ανήλικοι. Μιλάμε, δηλαδή, για 768 ενήλικες και 532 βρέφη και παιδιά που χρειάζονται άμεσα βοήθεια για να ζήσουν στον τόπο τους.
Θεωρούμε ότι το νούμερο υπερβαίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εικασία στο κατά πόσο βαθειά είναι η ανθρωπιστική κρίση στο Δήμο μας. Θεωρούμε επίσης ότι η τρομακτική αυτή πραγματικότητα απορρέει από τις πολιτικές που επιβάλλονται στον τόπο μας από την κεντρική εξουσία και την ΕΕ και παίρνουν μορφή μέσω και των πολιτικών που ακολουθούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η συγκρότηση θεσμών όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ δημιουργήθηκαν επί της αρχής ως θεσμοί αλληλεγγύης, στην πράξη λειτουργούν ως φορείς θεσμικής ελεημοσύνης. Η μάχη για το δικαίωμα να ζούμε στον τόπο μας, η μάχη για δωρεάν υγεία και παιδεία, η μάχη για τα εργασιακά μας δικαιώματα πρέπει να δοθεί από την ίδια την κοινωνία και είναι ευθύνη όλων μας.
Παρόλα αυτά, τη στιγμή που μιλάμε, η ανάγκη για επιβίωση μέρους της κοινωνίας των νησιών μας, βασίζεται και στην ελάχιστη προσφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου (για την ώρα: 2 σακούλες τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κάθε 3 μήνες) και πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο. Πέραν της στήριξης των δημοτών, η Δημοτική Κίνηση ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας, εισηγείται την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου προτείνοντας τα εξής:
α) την άμεση εξεύρεση μεγαλύτερου χώρου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου που να πληροί τους κανόνες υγιεινής και αποθήκευσης τροφίμων,

β) τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε εβδομαδιαία βάση ώστε να λύνονται άμεσα τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και να προγραμματίζονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του,

γ) τη συμμετοχή όλων των μελών της επιτροπής για την απαιτούμενη χειρωνακτική εργασία

δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών πάνω σε θέματα αλληλεγγύης

ε) την εξεύρεση κρατικών πόρων για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε προϊόντα και υπαλλήλους

ζ) τη διεκδίκηση πρόσληψης κοινωνικού λειτουργού

η) τη συχνότερη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ακόμη και κατ’ οίκων όπου υπάρχει ανάγκη

θ) τη δημιουργία και οργάνωση ενός χώρου αλληλεγγύης όπου εκτός του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα περιλαμβάνει: 1) δημοτικό αναψυκτήριο που θα προσφέρει προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, 2) χώρο διευκόλυνσης εξεύρεσης εργασίας, 3) χώρο ενημέρωσης και στήριξης των δημοτών για τα δικαιώματα τους, 4) χώρο βιβλιοθήκης και δωρεάν πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, 5) γραφείο κοινωνικού λειτουργού, 6) κοινόχρηστοι χώροι εκδηλώσεων

ι) τη συχνή εναλλαγή των προσώπων που αποτελούν την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας πελατειακών σχέσεων των δημοτών με την τοπική εξουσία

Νάξος, 11 Νοεμβρίου 2014

Για τη Δημοτική Κίνηση
ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας

Γιάννης Μπαλτογιάννης

Μέλος της Επιτροπής
Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δημου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την από τον Ιούλιο τοποθέτησή του κάδου συμπιέσης στο συγκεκριμένο σημείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κατεπείγουσα κλήση σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την εκ των υστέρων χωροθέτηση της πρέσας απορριμμάτων, δίπλα στο Γυμνάσιο, συγκαλείται σήμερα η Δημοτική Κοινότητα της Χώρας.

Η Δημοτική Κίνηση «Πολίτες για τα Νησιά μας» ,επανειλημμένα ,έχει υπογραμμίσει την ανάγκη της αποκομιδής των απορριμμάτων στην Κοινότητά μας, βάσει  σχεδιασμού, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας ζητήσαμε να παραστεί ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος, προκειμένου να μας ενημερώσει για την πορεία της μελέτης για την Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, που όπως διατείνεται η Δημοτική Αρχή, έχει  ανατεθεί και αγνοείται η τύχη της. Ο κ. Πολυκρέτης δεν εμφανίστηκε. Το αίτημα παραμένει και για την επόμενη συνεδρίαση.

Όσον αφοράν στο συγκεκριμένο ζήτημα η θέση μας είναι η εξής:

1.      Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική της τοποθέτησης κάδων αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων  κοντά στα σχολεία, για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, πολύ περισσότερο δε, όταν μέχρι σήμερα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο σε σχέση με την αποκομιδή ειδικών αποβλήτων ,χημικών, φαρμάκων, αποβλήτων ιατρείων κλπ.

2.      Το Γυμνάσιο Νάξου ,ένα ιστορικό κτήριο της πόλης μας απαξιώνεται .

3.      Θεωρούμε κακή πρακτική την αγορά εξοπλισμού και μάλιστα ακριβού, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός .Εξ άλλου η συγκεκριμένη πρέσα έχει αγοραστεί για την συμπίεση χαρτικών με αποτέλεσμα να διαρρέουν υγρά προερχόμενα από σκουπίδια.

4.      Είναι τοποθετημένη επάνω σε δρόμο.

5.      Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτή γίνεται από καλώδιο εκτεθειμένο στο οδόστρωμα, κατά  παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας.

6.      Ενοχλεί τους περιοίκους λόγω κακής υγιεινής και θορύβου. Δεν είναι φιλική στους ηλικιωμένους με αποτέλεσμα να αποθέτουν τα απορρίμματα στο έξω από τον κάδο.

7.      Αντί να προωθείται η ιδέα της ανακύκλωσης, όπως κατηγορηματικά προβλέπεται από τον ψηφισμένο από τον Ιούλιο του 2012, Κανονισμό καθαριότητας, οι δημότες «εκπαιδεύονται» στη χύδην αποκομιδή.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε  την από τον Ιούλιο  τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο σημείο, εκ των υστέρων και μετά την προσφυγή συμπολιτών μας σε ένδικα μέσα και την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ζητάμε  να ολοκληρωθεί  άμεσα η Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων και να εφαρμοστεί ο Κανονισμός  Καθαριότητας στο σύνολό του με έμφαση στα ζητήματα της ανακύκλωσης και των ειδικών αποβλήτων.

 Νάξος, 03/11/2014.  

Για τη Δημοτική Κίνηση  Πολίτες για τα Νησιά μας

Ανθή Περιστεράκη

Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου                                      

Δελτιο Τυπου για την οφειλή του Δήμου μας, 1.268. 473,49€

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η θέση της «Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας» στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
α) για την δήθεν  οφειλή του Δήμου μας, συνολικού ποσού 1.268. 473,49€, που προέρχεται από οφειλές του πρώην Δήμου Νάξου (πριν το έτος 2000) του πρώην Δήμου Δρυμαλίας (πριν το έτος 2003) και των πρώην Κοινοτήτων των Μικρών Κυκλάδων και 
β) για την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της άσκησης ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της βεβαίωσης της οφειλής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ακριβώς εκφράστηκε από τον επικεφαλής της Κίνησης και μέλος της Επιτροπής, Βασίλη Βρούτση κατά την συνεδρίαση της 31.10.2014 συνοψίζεται στα κάτωθι:

Ως Πολίτες για τα Νησιά μας εμμένουμε στη θέση μας ότι δεν πρέπει να αποδεχθούμε το χρέος, διότι,

α) δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο από που προκύπτει  και αν όντως οφείλεται αυτό το ποσό,

β) αν πράγματι οφείλεται, θα επιβαρύνει στην ουσία τους πολίτες ενώ δεν δημιουργήθηκε από αυτούς, ενώ σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρεθούν αυτοί που δημιούργησαν τα χρέη,

γ) αν αποδεχθούμε να εξοφλήσουμε αυτό το υποτιθέμενο χρέος, ο ήδη εξαθλιωμένος προϋπολογισμός του Δήμου θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με το ποσό των 1.268.473,49 €, με καταστροφικές συνέπειες για το Δήμο και συνακόλουθα για τους δημότες.

δ) διότι δεν είναι πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτό, να καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν (σε μια Υπηρεσία επίσης δημόσια), αυτό το δυσβάστακτο χρέος χωρίς να φέρουν καμμία ευθύνη γι' αυτό και μάλιστα σε μία περίοδο τεράστιας κρίσης και υποβάθμισης για το Δήμο μας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά,

Να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο την διαγραφή του φερόμενου ως χρέους:

Θεωρούμε επιτακτική την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο με σκοπό την ακύρωση του υποτιθέμενου χρέους και την άσκηση των απαραιτήτων ενδίκων μέσων κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παράλληλα και κυρίως να διεκδικήσουμε την πολιτική λύση του ζητήματος, με αίτημα την πλήρη διαγραφή της υποτιθέμενης οφειλής, αλλά αυτή τη φορά όχι στα πλαίσια κοινωνικών επισκέψεων για φωτογραφίσεις, αλλά συναισθανόμενοι όλοι το ρόλο μας και ότι, αν τελικά το χρέος αυτό καταβληθεί, τούτο θα έχει μεγάλες συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου μας και τη ζωή των δημοτών.

Νάξος, 03.11.2014

Η Δημοτική Κίνηση
Πολίτες για τα Νησιά μας

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ενημερωτική εκδήλωση για τον Καταρροϊκό Πυρετό


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τον Καταρροϊκό Πυρετό που προσβάλλει τα μηρυκαστικά ζώα και κυρίως τα πρόβατα και την πρόληψή του, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, στις 08.30 το βράδυ, στο  Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Φιλωτιτών στο Φιλώτι.
Ομιλητής: Δημήτρης Βασαλάκης, κτηνίατρος
 
Νάξος, 20.10.2014
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά Μας


Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΦΟΥΧΤΕΛΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΦΟΥΧΤΕΛ
Ήδη από τον περασμένο Μάιο έχουμε καταγγείλει τη Δημοτική Αρχή, η οποία επανεξελέγη, για την προσπάθειά της να προωθήσει εν κρυπτώ από τη Ναξιακή κοινωνία, τη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων. Στην ουσία  καταγγείλαμε την προσπάθεια προώθησης μεγάλων γερμανικών συμφερόντων, που καλυπτόμενα πίσω από τον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου σκοπό έχουν την εφαρμογή στην πλάτη μας τεχνολογίας παρηκμασμένης στην Ευρώπη και σε κάθε περίπτωση που δεν συνάδει με τον παραγόμενο όγκο απορριμμάτων του Δήμου μας, και δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που σκοπείται η μεταφορά σκουπιδιών (;;;) και από άλλα γειτονικά νησιά στη Νάξο προς επεξεργασία. Και όλες αυτές οι διαδικασίες στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου με τους εκπροσώπους της δήθεν «Ελληνογερμανικής Συνέλευσης» προεξάρχοντος του εντεταλμένου της κ. Μέρκελ στην Ελλάδα κ.  Φούχτελ.
Τα σημάδια βέβαια της αποικιοκρατικής αντιμετώπισης της Ελλάδας από τη γερμανική κυβέρνηση

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

14-09-14 Γενική Συνέλευση Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, στις 11:30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο Ι. Καμπανέλλης στο Δημαρχείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:
1)  Απολογισμός δράσεων και λειτουργίας της Κίνησης
2)  Απολογισμός δουλειάς Επιτροπών της Κίνησης
3)  Εκτίμηση εκλογικού  αποτελέσματος
4)  Εκλογή Γραμματέα και Γραμματείας
Η συμμετοχή όλων των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι επιβεβλημένη.
 Νάξος, 04.09.2014
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Κυριακή 03 Αυγούστου 2014, στις 11:30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Τραγαίας, η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:
1)  Απολογισμός δράσεων και λειτουργίας της Κίνησης
2)  Απολογισμός δουλειάς Επιτροπών της Κίνησης
3)  Εκτίμηση εκλογικού  αποτελέσματος
4)  Εκλογή Γραμματέα και Γραμματείας
Η συμμετοχή όλων των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι επιβεβλημένη.

Νάξος, 28.07.2014
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας


Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΝΑΞΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΠΕΔ Το διακύβευμαΝΑΞΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΠΕΔ 
Το διακύβευμα

Συγκεντρωθήκαμε στον Άη Προκόπη δημότες της αποικίας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, που εκχώρησε τις λίμνες του Αγίου Προκοπίου στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθούν.

    Ποιο είναι σήμερα το διακύβευμα για τους νησιώτες δημότες της αποικίας χρέους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων; 
 Ναι, οφείλουμε να προασπίσουμε τους δημόσιους χώρους! Ναι, οφείλουμε να αντιταχθούμε στις ληστρικές πρακτικές ιδιωτικών συμφερόντων! Ναι, οφείλουμε να αντιταχθούμε στην ψήφιση του νόμου για τους αιγιαλούς! Ναι, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε το εθνικό και το διεθνές νομικό πλαίσιο! Ναι, οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε την οικολογική αξία και να δρούμε για την ισορροπία των οικοσυστημάτων, να υπερασπιζόμαστε την βιοποικιλότητα της περιοχής! Ναι, να "βάλουμε στη θέση" τους τούς ντόπιους καταπατητές, όπως τους αξίζει!

    Αυτή την κατάσταση, όπως προκύπτει από τους στόχους και τα αιτήματα που θέτει η "Επιτροπή για την υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών" της "Κίνησης των Πολιτών", αντιμετωπίζουμε σήμερα οι Αγιερσανιώτες; Μόνον αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα;; Όχι! δεν αφορά μόνον αυτούς αλλά όλους εμάς τους δημότες της αποικίας χρέους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα αιτήματα αυτά έχουν την αξία τους! Είναι πάντα επίκαιρα και θα αρκούσαν, μαζί με κάποια ακόμα, για την προάσπιση της περιοχής αν ζούσαμε στα 1980 ή στα 1990 ή έστω στα 2009! Πλέον δεν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο και μια κατοχή πολύ χειρότερα από την κατοχή του '43 και του ΄44. Ζούμε κυριολεκτικά την οικονομική δικτατορία και τρομοκρατία, όπως υλοποιείται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ!

    Το ζήτημα αφορά πρωτίστως τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ναξιωτών στα εδάφη του νησιού τους!!! Τα κυριαρχικά εμπράγματα δικαιώματά τους καθώς και η οικονομική παραγωγή τους πλήττονται!!! Θα τα εκχωρήσουν στους δανειστές ή όχι; Αυτό είναι το διακύβευμα στο οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε εμείς οι Ναξιώτες!

    Το ΤΑΙΠΕΔ μοιάζει να είναι αλλά δεν είναι μεσιτικό γραφείο, σαν αυτά που συναντάμε καθημερινά στη Χώρα, που κερδίζει από τις πωλήσεις ακινήτων, με σκοπό την αξιοποίησή τους, σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις! Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο μηχανισμός, μοναδικός στην Ευρώπη, με τον οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου εκχωρεί κυριαρχικά εμπράγματα δικαιώματα της Ελλάδας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Δικαιώματα που είναι απαραίτητα για την διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, για την οικονομική ευρωστία της Ελλάδας. Με το ΤΑΙΠΕΔ επιτυγχάνεται ο διαμελισμός της Ελλάδας! Τα εδάφη Αλυκές, αεροδρόμιο, Άγ. Προκόπιος, Αγ. Άννα, Καλαντός ΔΕΝ αποτελούν ΠΛΕΟΝ τμήματα της ελληνικής επικράτειας, εδάφη του πολιτικά, οικονομικά, δικαιακά κυρίαρχου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ αρμοδιότητα πάνω στις εκτάσεις αυτές που προσφέρονται για τουριστική ή άλλη εκμετάλλευση!!! Η βαρβαρότητα του ΤΑΙΠΕΔ έρχεται να πλήξει καίρια την οικονομία της Νάξου!!! Ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι υπουργοί είναι αναρμόδιοι σε ό,τι αφορά το ΤΑΙΠΕΔ! Απλούστατα γιατί ό,τι παραχωρείται στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση - "αξιοποίηση" το ονομάζουν - παραχωρούνται μαζί του και όλα τα δικαιώματα που το  συνοδεύουν!

    Εμείς, ως μέλη της Κίνησης Πολίτες για τα νησιά μας, οφείλουμε να έχουμε καθαρή γνώση αυτού που διακυβεύεται, προκειμένου να είμαστε σε θέση να πληροφορούμε σωστά τους δημότες για να υπερασπίσουν τις δικές τους ανάγκες και τις αναγκαιότητες του τόπου τους! Διαφορετικά η όποια δραστηριοποίηση κινδυνεύει να είναι ΑΣΤΟΧΗ και τελικά να αποβεί ΑΚΑΡΠΗ!

    Αν έχει ακόμα κάποια αξία κάποιο περιεχόμενο το αξίωμα αυτό                                                                                   Ο Γραμματέας

                                                                της Κίνησης Πολίτες για τα νησιά μας

                                                                      Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ουσιαστικά ταμείο αρπαγής της δημόσιας περιουσίας και λεηλασίας των συλλογικών μας αγαθών) είναι μια ανώνυμη εταιρία που παίζει το ρόλο μεσιτικού γραφείου εκ μέρους ιδιωτικών συμφερόντων. 
   Μέσω των μνημονιακών πολιτικών που μας καθιστούν όλους υποτελείς σε ένα καθεστώς τρόμου και μόνιμης «έκτακτης ανάγκης», πέρασε στα «ψιλά» και κατά παράβαση του συντάγματος, ο νόμος 986/2011 που προέβλεπε την ίδρυση του, δηλαδή την παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων και κοινωνικών αγαθών σε μια Α.Ε. προκειμένου να τα ξεπουλήσει στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους.

  Αυτά που υπόσχονται συγκυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στο όνομα της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, χωρίς να αναφέρουν βέβαια ότι καπηλεύονται συλλογικά αγαθά τα οποία θεωρούνται κοινόχρηστα, εκτός συναλλαγής,  κοινά σε όλους, και προορισμένα για όλους (το νερό, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια, οι όρμοι, οι όχθες τους κλπ). Οι Αλυκές του Προκόπη, η Αλυκή του αεροδρομίου, ο Καλαντός, η παραλία της Ηρακλειάς και άλλες εκτάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι ήδη στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ προς «αξιοποίηση», δηλαδή προς ξεπούλημα και άνευ όρων εκμετάλλευση.

            Το πρόσφατο σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση, και προστασία αιγιαλού και παραλίας» του Υπουργείου Οικονομικών, λύνοντας τα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ:

1. Επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη των παραλιών από ιδιώτες.

2. Καταργεί το άνευ αντιτίμου δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία.

3. Ανοίγει το δρόμο στις επιχωματώσεις των αιγιαλών χωρίς ουσιαστική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

4. Αγνοεί το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο, τα οποία επιβάλλουν την προστασία της παράκτιας ζώνης.

            Τα επιχειρήματα που ευαγγελίζονται περί τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα καταρρίπτονται αν φέρουμε στο νου μας εικόνες παρόμοιας «ανάπτυξης» των παραλιών άλλων χωρών (Ισπανία , Γαλλία, Ιταλία). Οι εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας δεν έρχονται εδώ για να δουν κατειλημμένες παραλίες, επιχωματωμένους θαλάσσιους χώρους και κακοφτιαγμένες κατασκευές σε αποκλεισμένες ακτές. Έρχονται για τη φυσική ομορφιά του τόπου. Πέραν όμως της καταστροφής του φυσικού κάλλους του τόπου, οι επισφαλείς θέσεις εργασίας φθηνού και εποχιακού ανθρώπινου δυναμικού δε θα καλύψουν την εξόντωση και τελικά αφανισμό των ήδη υπαρχόντων οικογενειακών τουριστικών επιχειρήσεων, και την εξαθλίωση της τοπικής τουριστικής οικονομίας (με τις all inclusive προσφορές που παρέχουν τα τεράστια τουριστικά συγκροτήματα).

 Πρόκειται λοιπόν για ληστεία που ωφελεί μόνο μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι χωρίς κοινωνικές και οικολογικές αναστολές θα προβούν (στο όνομα του κέρδους των λίγων) σε μια μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή του τόπου, στην τσιμεντοποίηση των ακτών και στην παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία. 
  Ολ' αυτά, ενώ θα υπήρχε η δυνατότητα να αναδειχθούν αυτές οι περιοχές μόνο στη βάση του φυσικού τους κάλλους και της περιβαλλοντικής τους ποικιλομορφίας και να αποτελέσουν πεδίο δραστηριοτήτων και για τους ίδιους τους κατοίκους, εκτός των τουριστών.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, οφείλουμε συνταχθούμε όλοι μαζί για την απένταξη των εκτάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από τη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ.

Να στρατευθούμε ενάντια στην ψήφιση νομοσχεδίου για τους αιγιαλούς που εκχωρεί τη δημόσια περιουσία μετατρέποντας τον τόπο σε φιλέτο, και θα οδηγήσει στην καταστροφική επέλαση ιδιωτικών συμφερόντων και μεγαλοεπιχειρηματιών.

Να υπερασπιστούμε τους δημόσιους χώρους και το δικαίωμα όλων μας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, στην ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες. 

Να προασπίσουμε την οικολογική αξία, την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα του τόπου για όλους και για τις επόμενες γενιές.


Οι κινήσεις εντυπωσιασμού από την παρούσα δημοτική αρχή και την μείζονα αντιπολίτευση δεν αρκούν και δεν πρόκειται να φέρουν αποτελέσματα. Ας μη μας παραπλανούν δημοτικές παρατάξεις που τάσσονται στο πλευρό της συγκυβέρνησης και στηρίζουν τα ξεπουλήματα που αυτή προωθεί. Δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν στο παρελθόν και δεν περιμένουμε απ' αυτούς να αντιταχθούν ουσιαστικά.


Σας καλούμε να ενώσουμε τη φωνή μας με συλλογικότητες, ομάδες και φορείς από όλη την Ελλάδα, να διοργανώσουμε και να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε κινητοποίηση που θα αγωνίζεται για τους δημόσιους χώρους, τις παραλίες, τα οικοσυστήματα και τους υδροβιότοπους αυτού του τόπου.

 

Επιτροπή προστασίας συλλογικών αγαθών 
“Πολίτες για τα Νησιά μας”