ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

                                     ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το βασικότερο εργαλείο για την προώθηση της πολύπλευρης ανάπτυξης που προσδοκούμε στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι οι υποδομές και τα δίκτυα που ουσιαστικά υποστηρίζουν αυτήν την ανάπτυξη.
Με τον όρο υποδομές αναφερόμαστε:
 • Στον κτιριακό τομέα που περιλαμβάνει όλα τα δημοτικά κτίρια όπου στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες ή παρέχονται υπηρεσίες στους δημότες. (δημαρχείο, κοινοτικά καταστήματα, εκπαιδευτήρια, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α.).
 • Στις πηγές υδροδότησης για την απόληψη και την προσωρινή αποθήκευση υδάτων με σκοπό την υδροδότηση οικισμών και δραστηριοτήτων και την άρδευση για την υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, διυλιστήρια νερού, γεωτρήσεις, μονάδες αφαλάτωσης, δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υδάτων, κ.α.).
 • Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που είναι απαραίτητες για την συλλογή, διαχείριση και διάθεση των αστικών υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τους οικισμούς και τις λοιπές δραστηριότητες όλων των τομέων της οικονομικής ζωής του τόπου (Ε.Ε.Λ. ή ΒΙΟΚΑ, αντλιοστάσια προσαγωγής λυμάτων και διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων).
 • Στις εγκαταστάσεις συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης των δημοτικών στερεών αποβλήτων (αστικά απορρίμματα) που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), χώροι συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών, χώροι υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ), εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικού (compost) από προδιαλεγμένο – διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων.
 •  Στις εγκαταστάσεις – υποδομές εξυπηρέτησης των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών όπως: χώροι στάθμευσης, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων (καύσιμα), επιβατικοί και εμπορικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες, υδατοδρόμια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια, κ.α.
 • Στις ενεργειακές υποδομές όπως υποσταθμοί ανύψωσης και υποβίβασης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ηλιοθερμικά, γαιοθερμικοί σταθμοί, σταθμοί βιομάζας – βιοαερίου)
 • Στις υποδομές τηλεπικοινωνιών όπως κέντρα εκπομπής λήψης σήματος, σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, αναμεταδότες τηλεοπτικού σήματος, ψηφιακά κέντρα για την τηλεφωνία και το διαδίκτυο.
Με τον όρο δίκτυα αναφερόμαστε:
 • Στον δημοτικό φωτισμό που περιλαμβάνει το φωτισμό πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, του εσωτερικού οδικού δικτύου των οικισμών, των κεντρικών οδικών αρτηριών και των λοιπών προαναφερόμενων υποδομών.
 • Στα δίκτυα προσαγωγής των υδάτων ύδρευσης και άρδευσης στις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσής τους και από εκεί στους τελικούς αποδέκτες – χρήστες των υδάτων (οικισμοί, αρδευόμενες εκτάσεις και δραστηριότητες). Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται τα εσωτερικά δίκτυα διανομής ύδατος στις υδροδοτούμενες χρήσεις (δίκτυα εντός οικισμών και αρδευτικά δίκτυα).
 • Στα δίκτυα συγκέντρωσης των αστικών λυμάτων από τους χώρους παραγωγής τους (εσωτερικά δίκτυα οικισμών), τα δίκτυα προσαγωγής των λυμάτων στη θέση κάθε ΒΙΟΚΑ και οι αγωγοί μεταφοράς των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο επιλεγμένο πεδίο διάθεσής τους.
 • Στα δίκτυα και τον εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων (κάδοι συλλογής και απορριμματοφόρα οχήματα).
 • Στα δίκτυα επικοινωνιών όπως οπτικές ίνες για τη μετάδοση δεδομένων, ενσύρματη τηλεφωνία, ασύρματο ή και δορυφορικό διαδίκτυο.
 • Στα δίκτυα μεταφορών:
1.     Στο συνολικό οδικό δίκτυο των νησιών μας που περιλαμβάνει τις κεντρικές οδούς (επαρχιακές), τη δημοτική οδοποιία (οδοί σύνδεσης μεταξύ γειτονικών οικισμών), την αγροτική οδοποιία (παρέχει πρόσβαση στις κτηματικές περιφέρειες των οικισμών) καθώς και ειδικές οδοί όπως οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι οι δασικές, οι δρόμοι πρόσβασης σε λατομεία και εξορυκτικές δραστηριότητες, η οδοποιία πρόσβασης σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. κλπ.
2.     Στο δίκτυο των θαλάσσιων μεταφορών που περιλαμβάνει την ακτοπλοΐα, τη μεταφορά καυσίμων, τη μεταφορά ορυκτών, τη μεταφορά εμπορευμάτων και προϊόντων, τον αλιευτικό και τουριστικό στόλο.
3.     Στα δίκτυα εναέριων μεταφορών που περιλαμβάνουν την αεροπλοΐα, τις αεροδιακομιδές ασθενών, τα υδροπλάνα και το πτητικό έργο ειδικού σκοπού όπως πυρόσβεση κ.α.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιουσία της νησιωτικής μας κοινωνίας την οποία έχει πληρώσει με το υστέρημά του ο Έλληνας φορολογούμενος και την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού διότι δια αυτών των υποδομών και δικτύων λειτουργεί όλη η κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας.
Στις υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας αποτυπώνονται οι θέσεις μας αναφορικά με το μοντέλο ανάπτυξης που προσδοκούμε για τον τόπο στο μέλλον (και όχι μόνο για την επόμενη πενταετία). Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη διατήρηση της φυσιογνωμίας και της ανθρωπογεωγραφίας των νησιών μας, προκρίνοντας ως απολύτως αναγκαίες εκείνες τις δράσεις – ενέργειες που θα διατηρήσουν τους συνδημότες μας στα χωριά τους, που θα στηρίξουν και θα αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση για την ανάδειξη και τυποποίηση τοπικών προϊόντων και θα επιφέρουν ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού και ενσωμάτωση στην τουριστική ταυτότητα των νησιών μας όλων των τοπικών μας ιδιαιτεροτήτων και πλεονεκτημάτων.
Για την επίτευξη όλων των επιμέρους στόχων που έχουν αναλυτικά διατυπωθεί στην πρότασή μας είναι απαραίτητο, αφενός να διασφαλίσουμε την ομαλή, αποδοτική και επαρκή συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων των νησιών μας και αφετέρου να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επιμέρους παραγωγικών φορέων και τάξεων, ώστε να συνδιαμορφώσουμε, να ιεραρχήσουμε και να συναποφασίσουμε τον σχεδιασμό μας για νέες υποδομές και καινούργια δίκτυα που θα υποστηρίζουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Ακολούθως αποτυπώνεται η μεθοδολογία που προτείνουμε αναφορικά με τη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων και για την ανάπτυξη νέων.

 1. Διαχείριση υφιστάμενων υποδομών και δικτύων
Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων, η Δημοτική αρχή, ως εποπτεύουσα της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και έχουσα την ευθύνη του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των δράσεών τους, θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες εκχωρώντας όπου είναι απαραίτητο τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και δίνοντας σαφείς οδηγίες στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ώστε να επιτευχθούν τα παρακάτω: 
 • Πλήρης αποτύπωση των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων και δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων στο Δήμο  με σκοπό τη χρήση της ως εργαλείο ανάπτυξης – μελλοντικής επέκτασης – διασύνδεσης των δικτύων αλλά και διαχείρισης – παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών.
 • Άμεσες ενέργειες αδειοδότησης ή και ανανέωσης αδειοδότησης όπου αυτό είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση των υφιστάμενων υποδομών και την αποτροπή «οικονομικής αιμορραγίας» στα ούτως ή άλλως πενιχρά οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας, από την επιβολή προστίμων οφειλόμενων σε «παλιές αμαρτίες» (π.χ. έργα παραλιακής ζώνης Απόλλωνα, επέκταση παραλιακού μετώπου Χώρας Νάξου κ.λ.π.). 
 • Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών και δικτύων
o   Καταγραφή των αναγκών περιοδικής συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων μέσω της αλληλεπίδρασης της αρμόδιας διεύθυνσης με τα κατά τόπους προβλεπόμενα στον Ο.Ε.Υ. γραφεία συντήρησης υποδομών, με ταυτόχρονη ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων.
o   Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης (έγκαιρη κατάρτιση μελετών και τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού, σύνταξη τεχνικών δελτίων προς υποβολή σε χρηματοδοτικά προγράμματα, κλπ) με διαφανείς διαδικασίες διαβούλευσης τόσο στο στάδιο της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσο και στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (για όσες από τις εργασίες δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκτελεστούν από τις υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου).
o   Οργάνωση δημοτικού συνεργείου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – βλαβών ώστε με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή να επιτυγχάνεται αφενός άμεση αποκατάσταση στις παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες και αφετέρου περιστολή της σπατάλης φυσικών πόρων – περιορισμός περιβαλλοντικών οχλήσεων.
o   Ενημέρωση των ανώτερων φορέων διοίκησης (περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, υπουργεία) καθώς και των λοιπών κρατικών υπηρεσιών (πχ. ΔΕΔΔΗΕ, ΥΠΑ, κλπ) για τις φθορές και τις ανάγκες συντήρησης – αποκατάστασης δικτύων και υποδομών που τελούν υπό την δική τους εποπτεία και διεκδίκηση για την άμεση παρέμβασή τους.    1. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη νέων υποδομών και δικτύων
Βάσει του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τα νησιά του Δήμου μας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες – προοπτικές που αποτυπώνονται σε αυτόν, προκύπτουν οι ανάγκες ανάπτυξης νέων υποδομών στο πλαίσιο συναρμογής – αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στην παράγραφο αυτή συνοψίζονται οι ενέργειες και η αλληλουχία με την οποία θα πρέπει να εκτελούνται:
 • Βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών ανάπτυξης νέων υποδομών και δικτύων, ιεράρχηση των δράσεων και ενεργειών κάλυψης τους με αμφίδρομη αλληλεπίδραση Δήμου (Δημοτικής αρχής και Υπηρεσιών) και τοπικών κοινωνιών. Αποτύπωση της ιεράρχησης αυτής στα τεχνικά προγράμματα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, στο συνολικό τεχνικό πρόγραμμα και τελικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών για την ανάπτυξη νέων υποδομών και δικτύων. Για όσες από τις μελέτες δεν είναι εφικτό να εκπονηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, ανάθεση με διαφανείς διαδικασίες διαβούλευσης τόσο στο στάδιο της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσο και στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Άμεση υποβολή προτάσεων ένταξης αναπτυξιακών δράσεων στη φάση σχεδιασμού κεντρικών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ 2014-2020, κ.α.) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των σκοπούμενων υποδομών.
 • Διαρκής παρακολούθηση – ενημέρωση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε κατόπιν έγκαιρης προετοιμασίας να υποβάλλονται ολοκληρωμένα αιτήματα άντλησης κάθε δυνατής χρηματοδότησης μέσω δημοτικής υπηρεσίας που θα εποπτεύεται από αρμόδιο αντιδήμαρχο και της οποίας η λειτουργία θα υποστηρίζεται από τους τοπικούς συλλογικούς – επιστημονικούς φορείς.
 • Εφαρμογή των αποφάσεων που προέκυψαν με βάση τις αρχές του συλλογικού – δημοτικού προγραμματισμού στην υλοποίηση νέων δικτύων υποδομών με ταυτόχρονη ενημέρωση της βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συνόλου των υποδομών και δικτύων του Δήμου.
Εξειδικεύοντας το παραπάνω γενικό πλαίσιο αρχών και δράσεων, στους ακόλουθους τομείς προτείνονται:


ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Αναφορικά με τα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, ξεκάθαρος στόχος της νέας δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η ενεργειακή αξιολόγηση, αποτίμηση και μέριμνα για τις απαραίτητες παρεμβάσεις οι οποίες εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκαλέσουν, θα συνεισφέρουν στην εξασφάλιση θερμικής άνεσης στους χρήστες τους. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα εκπαιδευτήρια (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κλπ) ιδιαιτέρως της ορεινής Νάξου όπου και εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται στις ενότητες της ενέργειας και της παιδείας του προγράμματος.
 • Αποτίμηση της ανάγκης κατασκευής νέων σχολικών αιθουσών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής εκπαίδευσης και έγκαιρη λήψη πρόνοιας για κατασκευή νέων σχολικών μονάδων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2ο Γυμνάσιο Νάξου στεγάζεται σήμερα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Η αποτίμηση αυτή θα πρέπει να εισαχθεί στον υπό ολοκλήρωση χωροταξικό / πολεοδομικό σχεδιασμό ώστε να είναι εφικτή η δέσμευση κατάλληλων γηπέδων.


 • Άμεση εξασφάλιση των κτιριακών αναγκών για τη στέγαση της γεωργικής εκπαίδευσης στη Νάξο (ΚΕΓΕ), με πρόνοια για ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας και δέσμευση πιστώσεων για την ολοκλήρωση του ΚΕΓΕ στο Σαγκρί Νάξου.
 • Διασφάλιση του κοινόχρηστου – δημοτικού χαρακτήρα της παραχωρούμενης από το Υπουργείο Γεωργίας έκτασης του ΚΕΓΕ στη Χώρα της Νάξου. Πρόνοια ώστε η συγκεκριμένη έκταση, ως ελεύθερος, ανοιχτός, κοινόχρηστος χώρος θα εισαχθεί στον υπό ολοκλήρωση χωροταξικό / πολεοδομικό σχεδιασμό.
 • Είναι αδιανόητη η εικόνα μετατροπής των σχολικών χώρων άθλησης και των προαυλίων σε χώρους άναρχης στάθμευσης κατά τους θερινούς μήνες. Ακόμα πιο αδιανόητη είναι η θεσμοθέτηση τέτοιων πρακτικών στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της Χώρας Νάξου. Έτσι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη σταδιακή αποσυμφόρηση του δομημένου ιστού της πόλης και των οικισμών των νησιών μας από τα οχήματα με την πρόβλεψη δημοτικών χώρων στάθμευσης στις εισόδους τους. Κάθε τέτοια παρέμβαση θα γίνεται κατόπιν διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και ενδελεχούς σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τις παραμέτρους των οδικών δικτύων που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε οικιστικό σύνολο. Αυτονόητο είναι ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των προτάσεων για επέκταση των ορίων των οικισμών που περιλαμβάνονται στη μελέτη Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
 • Είναι πρώτιστα θέμα πολιτισμού η αντιμετώπιση των προβλημάτων συμφόρησης και μερικής εγκατάλειψης των κοιμητηρίων σε σημαντικό αριθμό των οικισμών της Νάξου (Σκαδό, Κεραμωτή, Κορωνίδα, Σαγκρί, Φιλώτι, κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές προβλέψεις για τήρηση αποστάσεων από τα προς επέκταση όρια οικισμών και λοιπών χρήσεων θα πρέπει άμεσα να ληφθεί πρόνοια για την σταδιακή κατασκευή νέων κοιμητηρίων στους οικισμούς όπου αυτά αναγκαιούν με παράλληλη ενημέρωση των χωροταξικών μελετών ώστε να ληφθεί η συγκεκριμένη παράμετρος υπόψη κατά τις επεκτάσεις των ορίων των οικισμών αυτών.
 • Είναι χρόνια η αναγκαιότητα κατασκευής ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου το οποίο θα συστεγάζει το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Νάξου καθώς και το Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο (που θα πρέπει να συσταθεί μέσα στην επόμενη Δημοτική θητεία για την ένταξη της Νάξου στο Κτηματολόγιο). Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (δικηγορικός σύλλογος, ΤΑΧΔΙΚ, «ΘΕΜΙΣ» Κατασκευαστική, κ.α.) για την έκδοση προδιαγραφών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και τη χωροθέτηση του κτιρίου που είναι αναγκαίο με παράλληλη ένταξή του ως πρόβλεψη  στη μελέτη Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
 • Όπως αναδείχθηκε στην ενότητα «αθλητισμός» του προγράμματος, υπάρχει σημαντική ανάγκη για συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δημοτικών αθλητικών υποδομών καθώς και για την κατασκευή νέων προπονητηρίων τα οποία θα δώσουν συνολική διέξοδο στην αθλούμενη νεολαία του Δήμου μας. Συνεπώς ανάμεσα στις προτεραιότητες της επόμενης Δημοτικής αρχής πρέπει να συγκαταλέγεται η πρόνοια κάλυψης αυτών των αναγκών με την εκτέλεση των έργων που προδιαγράφηκαν ανωτέρω.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Το νερό ως ζωτικό στοιχείο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελεί δημόσιο αγαθό, η εξασφάλιση του οποίου αποτελεί για την Κίνηση μας απόλυτη προτεραιότητα. Στόχευση της Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας αποτελεί η σταδιακή επίτευξη παροχής πόσιμου νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σε κάθε βρύση της πόλης και των οικισμών του Δήμου μας. Η τιμολόγηση του νερού που διατίθεται στους δημότες θα απεμπλακεί από το κόστος επεξεργασίας και μεταφοράς του, αποσκοπώντας στη θεσμοθέτηση ενιαίας τιμής σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Τέλος, η διασφάλιση της επάρκειας των υδατικών μας πόρων απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και μέριμνα για την υποστήριξη της διαβίωσης στον τόπο μας.
Έτσι, αναφορικά με τον τομέα της ύδρευσης προτείνονται τα ακόλουθα:

·       Καταγραφή και εξασφάλιση όλων των διαθέσιμων δημοτικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με τακτική δειγματοληψία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων υδάτων και άμεση ενημέρωση των πολιτών.
·       Καταγραφή των καταναλώσεων και εκτίμηση της επάρκειας των πηγών υδροδότησης και των δεξαμενών αποθήκευσης με ταυτόχρονη εκτίμηση της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών στο μέλλον.
·       Εκμετάλλευση των υφιστάμενων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών (Φανερωμένης, Εγγαρών) και του σκοπούμενου φράγματος «Τσικαλαριού» όχι μόνο για αρδευτικές ανάγκες των περιοχών, αλλά και για την υδροδότηση των γειτονικών σε αυτά οικισμών με την πρόβλεψη ταχυδιυλιστηρίων και αντλιοστασίων (Σαγκρί, Ποταμιά, Λεκανοπέδιο Τραγαίας, Φιλώτι).


·       Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης υδροδότησης των οικισμών της ορεινής Νάξου με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση μέσω του κατάλληλου συνδυασμού  γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και δεξαμενών (πχ. σύνδεση της Μέσης με τη γεώτρηση στη θέση «Ελιγμός»).
·       Οι πεδινοί οικισμοί επί του παρόντος καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης και οι μελλοντικές τους ανάγκες δύναται να υποστηριχθούν από τον ταμιευτήρα του φράγματος «Τσικαλαριού». Θα πρέπει να εξεταστεί έγκαιρα η αναγκαιότητα κατασκευής – διάταξης ταχυδιυλιστηρίου των υδάτων του φράγματος.
·       Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου θα αξιολογηθεί η ποιότητα των δικτύων προσαγωγής και διανομής ύδατος και θα εκπονηθεί πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης τμημάτων των δικτύων αυτών καθώς και επέκτασης τους (όπου αυτό είναι αναγκαίο), ιεραρχώντας ψηλότερα τα τμήματα εκείνα που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς διάθεση υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί η άντληση χρηματοδότησης από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014 – 2020).      
·       Η υδροδότηση των Μικρών Κυκλάδων έχει ήδη δρομολογηθεί να καλυφθεί με την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης με μέριμνα και δαπάνες της Γ.Γ.Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας (Δονούσα, Σχοινούσα και εσχάτως Ηρακλειά) και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κουφονήσι). Πιο συγκεκριμένα:
o   Κουφονήσι: Πρόνοια για άμεση θέση σε λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης που ολοκληρώθηκε με μέριμνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
o   Σχοινούσα: Άμεση ολοκλήρωση έργων διασύνδεσης της υφιστάμενης και της νέας μονάδας αφαλάτωσης (έχει λάβει άδεια εγκατάστασης με μέριμνα της Γ.Γ.Αιγαίου), ώστε να προχωρήσει άμεσα η δοκιμαστική της λειτουργία και η έναρξη τροφοδότησης του νησιού από αυτή. Αναφορικά με την υφιστάμενη μονάδα προέχει η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών αποκατάστασης της βλάβης της.
o   Δονούσα: Άμεση ολοκλήρωση των μελετών συνοδών έργων, ώστε η νέα μονάδα αφαλάτωσης που έχει ήδη μεταφερθεί στο νησί (με μέριμνα της Γ.Γ. Αιγαίου), να λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για να ξεκινήσει η τροφοδότηση του νησιού από αυτή.
o   Ηρακλειά: Άμεση ολοκλήρωση των μελετών συνοδών έργων, που έχει αναλάβει να εκπονήσει ο Δήμος, ώστε να προχωρήσει η Γ.Γ.Αιγαίου σε προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης για το νησί.
o   Στελέχωση των γραφείων συντήρησης υποδομών που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Δήμου για κάθε νησί από κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη για την παρακολούθηση, συντήρηση, έγκαιρη προμήθεια αναλωσίμων και μεταφροντίδα των συγκεκριμένων υποδομών.
Σε περίπτωση βραχύχρονης αστοχίας των αυτόνομων μονάδων αφαλάτωσης, ο Δήμος πρέπει να έχει εκπονήσει σχέδιο για την υποστήριξη των νησιών με τη μεταφορά πόσιμου νερού σε αυτά.

Στον τομέα της άρδευσης και για την ανακούφιση των υφιστάμενων πηγών υδροδότησης (πχ. φράγμα Φανερωμένης και πληθώρα ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων)προτείνονται τα ακόλουθα:
·       Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον δυνατή η αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είτε για τεχνητό εμπλουτισμό υφαλμυρισμένων υπόγειων υδροφορέων (άμεση με διάθεση σε γεωτρήσεις ή έμμεση με διήθηση δια εδαφικού στρώματος), είτε για επαναχρησιμοποίηση προς άρδευση αστικού, περιαστικού πρασίνου ή και καλλιεργειών.
Ανάλογα με την επιλογή του είδους επαναχρησιμοποίησης ή τεχνητού εμπλουτισμού προβλέπονται ειδικές προδιαγραφές για το βαθμό επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε ένα ΒΙΟΚΑ. Συνεπώς, με ενσωμάτωση σταδίου προχωρημένης επεξεργασίας (μεμβράνες υπερδιήθησης) στους υφιστάμενους ΒΙΟΚΑ, οδηγούμαστε σε βελτιστοποίηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για αρδευτικές χρήσεις. Η εν λόγω δράση δύναται να μειώσει θεαματικά την κατανάλωση νερού για άρδευση, με έμφαση την καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία η αύξηση ζήτησης νερού και η παραγωγή υγρών αποβλήτων παρουσιάζουν ταυτόχρονη αύξηση. Η συγκεκριμένη δράση έχει ήδη μελετηθεί και κοστολογηθεί για την αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Χώρας Νάξου, αλλά δεν έλαβε την αιτούμενη χρηματοδότηση. Στόχευσή μας αποτελεί η επιδίωξη ένταξης και χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου στην προσεχή προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014 – 2020), καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην άρση της υφαλμύρινσης στο «Λιβάδι» της Νάξου.
·       Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης (και ύδρευσης) που έχει εκκινήσει κατασκευαστικά αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει όδευση από το φράγμα Φανερωμένης, έως το «Αμπράμ», με μικρό εδαφοδιυλιστήριο στη «Χίλια Βρύση».
·       Ανάπτυξη μικρών φραγμάτων ανάσχεσης βρόχινου νερού στις απομακρυσμένες περιοχές συγκέντρωσης υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων κτηνοτροφικών και γεωργικών δραστηριοτήτων (κατά τα πρότυπα του μικρού ταμιευτήρα στη θέση «Αριοβέσα»).
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σήμερα στη Νάξο λειτουργούν 4 ΒΙΟΚΑ. Ο κεντρικός που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Χώρας και των γειτονικών σε αυτή οικισμών, του Χείμαρρου που δέχεται τα λύματα του λεκανοπεδίου της Τραγαίας, της Μονής και του Φιλοτίου, των Εγγαρών και του Απόλλωνα που εξυπηρετούν τους ομώνυμους οικισμούς. Στις Μικρές Κυκλάδες ΒΙΟΚΑ διαθέτει το Κουφονήσι ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα προβλέπεται η εκκίνηση της εργολαβίας για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δονούσα.
Στόχευση της Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας αποτελεί η εξασφάλιση της αποδοτικής και νόμιμης λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και των συνοδών αυτών δικτύων προσαγωγής λυμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών. Επιπρόσθετα στόχος μας είναι η ωρίμανση παρόμοιων έργων για την κάλυψη των αναγκών των υπόλοιπων οικισμών της επικράτειας του Δήμου ιεραρχώντας την περιβαλλοντική επίπτωση από τις υφισταμένες συνθήκες διάθεσης  των λυμάτων των οικισμών και τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό.
Αναφορικά με τους υφιστάμενους ΒΙΟΚΑ προβλέπεται:
·        ΒΙΟΚΑ Χώρας: αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης των δικτύων προσαγωγής λυμάτων από τους παραλιακούς οικισμούς της ΝΔ Νάξου (από Μ. Βίγλα – Ορκό μέχρι Αγ. Προκόπη). Θα εξετασθεί η αναγκαιότητα και δυνατότητα επέκτασης του δικτύου προσαγωγής λυμάτων προς τους οικισμούς Μέλανες, Κινιδάρος και  Ποταμιά. Όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη μελετηθεί και κοστολογηθεί η αναβάθμισή του και αποσκοπείται  η εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του.
·       ΒΙΟΚΑ Χειμάρρου: Παρότι λειτουργεί περισσότερα από 20 χρόνια στη θέση «Ταύρος» Χειμάρρου και εξυπηρετεί, πλέον, ένα σημαντικό τμήμα των οικισμών της Κεντρικής Νάξου, ο συγκεκριμένος ΒΙΟΚΑ δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας). Συνεπώς απαιτείται η άμεση περιβαλλοντική του αδειοδότηση ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας του και η αποφυγή επιβολής προστίμων στο Δήμο. Παράλληλα θεσμοθετημένος υδάτινος αποδέκτης της εκκροής του ΒΙΟΚΑ αποτελεί το ρέμα Γαρίνου. Αν κατασκευαστεί το φράγμα του Τσικαλαριού, ο ΒΙΟΚΑ που εξυπηρετεί πρακτικά όλο το λεκανοπέδιο της Τραγαίας θα εκβάλλει μέσα στη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος. Σε περίπτωση κατά την οποία τα συλλεγόμενα στο φράγμα ύδατα αποσκοπείται να χρησιμοποιηθούν και για ύδρευση, απαιτείται ενσωμάτωση σταδίου προχωρημένης επεξεργασίας (μεμβράνες υπερδιήθησης) στο ΒΙΟΚΑ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος κατασκευής του φράγματος έχει ήδη εγκατασταθεί, η διαδικασία μελέτης για την αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ, περιβαλλοντικής αδειοδότησης της νέας κατάστασης, εξεύρεσης χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου θα πρέπει να ιεραρχηθεί ως απολύτου προτεραιότητας.
·        ΒΙΟΚΑ Απόλλωνα: Πρόκειται για ένα από τα πλέον χρονίζοντα προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την τοπική κοινή γνώμη. Αιτία για αυτά αποτελεί η θέση που επιλέχτηκε για την κατασκευή του, η πλημμέλεια στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και στιγμιαία περιστατικά αστοχίας στη λειτουργία του.  Για την οριστική επίλυση του προβλήματος επεξεργασίας των λυμάτων του συγκεκριμένου οικισμού προτείνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας με παράλληλη τεκμηριωμένη εξασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθής λειτουργίας του, προβλέποντας τη διάταξη υποθαλάσσιου αγωγού κατάλληλου μήκους για την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών στη θάλασσα. Σε επόμενο στάδιο (ανάλογα με την αποδοτικότητα και επάρκεια λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας και τη δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδότησης) να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες  για την κατασκευή νέου ΒΙΟΚΑ σε άλλη θέση.


·       ΒΙΟΚΑ Εγγαρών: Λειτουργεί ικανοποιητικά σε θέση μεταξύ της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού και του Κάμπου των Εγγαρών. Δεδομένου ότι ο εύφορος κάμπος γειτνιάζει με σημαντικές πηγές υδροδότησης και παρουσίασε φαινόμενα υφαλμύρινσης μόνο σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας, η αναγκαιότητα αναβάθμισής του για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγει κρίνεται ως χαμηλής προτεραιότητας.  
Αναφορικά με τη διάθεση των λυμάτων των λοιπών οικισμών, που στις περισσότερες περιπτώσεις χύνονται σε παρακείμενα ρέματα έχει γίνει ήδη αρκετή συζήτηση στις τοπικές κοινωνίες. Για αυτούς προτείνεται:

·       Η ολοκλήρωση των μελετών που έχουν ήδη ανατεθεί και αφορούν στους οικισμούς Απείρανθος, Κόρωνος και Κωμιακή.
·       Η εκπόνηση μελετών για εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων της Τ.Κ. Σαγκρίου.
·       Η εξέταση αναγκαιότητας εκπόνησης μελετών για ΒΙΟΚΑ στη Σχοινούσα καθώς και στους παράκτιους οικισμούς Αγιασσός, Μουτσούνα, Καστράκι της Νάξου.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί κορυφαίο ζήτημα υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και δείγμα πολιτισμού. Στη Νάξο, με μεγάλη καθυστέρηση προχώρησε η παύση λειτουργίας των ενεργών ΧΑΔΑ και σήμερα σε επίπεδο Δήμου λειτουργούν 5 ΧΑΔΑ (κεντρικός ΧΑΔΑ Νάξου στη θέση «Τίμιος Σταυρός» και ένας σε κάθε νησί των Μικρών Κυκλάδων). Πολύ πρόσφατα ορίστηκε ανάδοχος για την κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση «Κορφή Ξύδη», ενώ λειτουργεί σε περιορισμένη εμβέλεια πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για τα υλικά συσκευασίας.
Τέλος ο Δήμος έχει συμβληθεί με αδειοδοτημένες εταιρείες για τη συλλογή και μεταφορά ειδικών ρευμάτων αποβλήτων όπως τηγανέλαια, απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) κ.λ.π. Ο υπό αναμόρφωση Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ 2011) προβλέπει για τη Νάξο: διαλογή στην πηγή, βιοξείδωση του οργανικού βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) για το υπόλειμμα. Για τις Μικρές Κυκλάδες προβλέπεται είτε η κατασκευή μικρού ΧΥΤΑ είτε η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) για θαλάσσια μεταφορά των στερεών αποβλήτων τους στη Νάξο. Επί του παρόντος έχουν ανατεθεί οι μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ, έχει εγκριθεί στο ΕΣΠΑ προμήθεια εξοπλισμού 5 ΣΜΑ σύμμεικτων απορριμμάτων (4 στις Μικρές Κυκλάδες και 1 στη Δρυμαλία), αριθμού οικιακών κομποστοποιητών και κομποστοποιητών γειτονιάς, ενώ δεν έχει παραληφθεί μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται σε επίπεδο Δήμου.
Η νέα Δημοτική Αρχή θα προβεί άμεσα στη σύνταξη μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με σκοπό:
 • να ενδυναμωθεί και να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια του Δήμου το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των υλικών συσκευασίας,
 • να διατηρηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις και να συναφθούν άμεσα νέες με αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ελαστικά, ορυκτέλαια, μέταλλα, απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.λ.π),
 • να προχωρήσει άμεσα η αδειοδότηση Χώρου Αποθήκευσης και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών καθώς και Εγκατάστασης παρασκευής εδαφοβελτιωτικού (compost) από προδιαλεγμένο – διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών μη στερεών αποβλήτων και λοιπών βιοαποδομήσιμων υλικών (π.χ. κλαδέματα),
 • να αναληφθούν προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού, των επιχειρηματιών, των παραγωγών αποβλήτων για τις δράσεις ανακύκλωσης και να ενδυναμωθεί η συμμετοχή τους,
 • να αδειοδοτηθούν άμεσα οι προς δημιουργία πέντε (5) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και να ενισχυθούν με εξοπλισμό ώστε να επιτελείται διαλογή των προωθούμενων υλικών κεντρικά, 
 • να προωθηθεί η αδειοδότηση και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ενεργειακής αξιοποίησης ειδικών ρευμάτων βιοαποδομίσημων οργανικών αποβλήτων (κοπριά εσταυλισμένης κτηνοτροφίας, ιλύες ΒΙΟΚΑ, απόβλητα ελαιοτριβείων, υπόλειμμα ξυλουργείων, άλγη και φύκη κ.λ.π) που θα συνεισφέρει και ως μονάδα βάσης στην τοπική ηλεκτροπαραγωγή (βλέπε αναλυτικότερα στοιχεία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ») και
 • να μειωθεί σημαντικά ο όγκος και η μάζα των αποβλήτων που θα οδηγούνται προς ταφή και να μετεξελιχθεί ο προς κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α στη θέση «Κορφή Ξύδη» σε Χ.Υ.Τ.Υ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).
 • Ύψιστη προτεραιότητά μας αποτελεί η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ που εντοπίζονται στην επικράτεια του Δήμου:
o   με την άμεση ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης και
o   με την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης που έχουν προβλεφθεί από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Ειδικά για τον ενεργό ΧΑΔΑ του Δήμου στη θέση «Τίμιος Σταυρός», πέραν των προβλεπομένων στη μελέτη αποκατάστασής του και μέχρι την εφαρμογή της, προτείνουμε την κατεπείγουσα παρέμβαση με εκπόνηση μελέτης για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην απευκταία περίπτωση κατάπτωσης μέρους του απορριμματικού αναγλύφου στη θάλασσα (π.χ. πρόβλεψη εφαρμογής πλωτών φραγμάτων ανάσχεσης περιμετρικά του χώρου).  Η μελέτη αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτή θα υποδείξουν τη μεθοδολογία αποκατάστασης και τον τρόπο απομείωσης του σωρρευθέντος απορριμματικού φορτίου, πριν την επικάλυψη του χώρου. Μέχρι την αποκατάσταση προτείνεται η ενδυνάμωση των μέσων προστασίας της καθαρής ζώνης του παρακείμενου σφαγείου και η διαρκής απομάκρυνση από τον περιβάλλοντα χώρο αυτού των φερτών υλικών με μέριμνα των δημοτικών υπηρεσιών.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καταναλώνει ~ 800.000€ για πληρωμή τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Για το λόγο αυτό στην ενότητα του προγράμματός μας «Ενέργεια» έχουν προταθεί συγκεκριμένες δράσεις για την περιστολή της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορούν στον κτηριακό τομέα (δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με κτιριακή αναβάθμιση, υποκατάσταση καυσίμου κ.α.), ενσωμάτωσης μικρών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για την αντιστάθμιση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μικρά Φ/Β στις οροφές κτιρίων, Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες στις αφαλατώσεις κ.λ.π) και εγκατάσταση φίλτρων αντιστάθμισης άεργου ισχύος για τη διόρθωση συντελεστή συνημίτονου όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί μια από τις πιο ενεργοβόρες υποδομές του Δήμου μας. Αιτία για αυτό αποτελεί η χωρίς κεντρικό σχεδιασμό αποσπασματική επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού σε θέσεις που απέχουν σημαντικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική παροχή σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Βασική επιδίωξη της επόμενης δημοτικής αρχής είναι οι όποιες επεκτάσεις του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού να προκύπτουν κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του οικείου τοπικού συμβουλίου. Επιπρόσθετα σε οδούς με πολύ χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης για την ενσωμάτωση ενεργητικών συστημάτων ή/και παθητικών συστημάτων με αισθητήρες, με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Στην ενότητα του προγράμματος «Τουρισμός», αναφερθήκαμε αναλυτικά στο σημαντικό ρόλο που παίζει η αυθεντικότητα του τοπίου και του δομημένου χώρου στην ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας ενός τόπου. Αναλύθηκε επίσης η στόχευσή μας για ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος και τον μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η χρηματοδότηση από το Δήμο εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ  σε επιλεγμένα τμήματα με μακροπρόθεσμο στόχο την επέκταση της εν λόγω δράσεις σε όλους του παραδοσιακούς οικισμούς και σημεία ενδιαφέροντος με υψηλή επισκεψιμότητα.


ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε στη μεθοδολογία διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων, ο Δήμος πρέπει να μεριμνά για την αποκατάσταση των φθορών και τη διασφάλιση βατότητας και ασφαλών συνθηκών διακίνησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας το οποίο θα πρέπει να καταγραφεί και να αποτιμηθούν οι παρόδιες εξυπηρετούμενες χρήσεις. Ακολούθως προτεραιότητα στη συντήρηση ή/και διάνοιξη νέας αγροτικής οδοποιίας θα έχουν όσες οδοί παρέχουν πρόσβαση σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και σε ζώνες – θύλακες μεταποιητικών  δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα όπως αυτές θα έχουν προκύψει από τον προς ολοκλήρωση χωροταξικό σχεδιασμό.
Αναφορικά με τη διάνοιξη δημοτικής οδοποιίας για τη διασύνδεση οικισμών μεταξύ τους, οικιστικών ενοτήτων με αρχαιολογικούς χώρους ή/και ακτές κολύμβησης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε:
 • οι διανοίξεις να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο μέγεθος περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές οχλήσεις,
 • να συντομεύονται οι διαδρομές μέσω ασφαλέστερου δρομολογίου,
 • να παρέχεται εναλλακτικό δρομολόγιο για τη διέλευση βαρέων οχημάτων,
 • να παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτητών για την άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα,
·       να προγραμματιστεί ανάπτυξη υποδομών προσέγγισης (οδοποιία πρόσβασης και δημοτικοί χώροι στάθμευσης σε ικανή απόσταση από την ακτή) και προσπέλασης στην παράκτια ζώνη των προς αξιοποίηση περιοχών,
 • να διευκολύνεται η δασοπυρόσβεση.
Μεγάλος αριθμός οικισμών της Νάξου διασχίζεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η συγκεκριμένη κατάσταση επιφέρει αυξημένους κυκλοφοριακούς κινδύνους και αλλοιώνει τη μορφολογία των οικισμών, συγκεντρώνοντας την εμπορική και τουριστική δραστηριότητα παράπλευρα του οδικού άξονα.
Προτείνεται σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες η διερεύνηση της δυνατότητας διάνοιξης παρακαμπτηρίων οδών ώστε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων να εκτρέπεται εκτός οικισμού και το παλαιό τμήμα του οδικού δικτύου να παραμείνει λειτουργικό με δυνατότητες περιοδικής πεζοδρόμησης και ανάλογης διαμόρφωσης (διαπλάτυνση πεζοδρομίων, διάστρωση του οδοστρώματος με κυβόλιθους, χώρος υπαιθρίων αγορών, πανηγυριών κ.λ.π.)
Στον προς ολοκλήρωση χωροταξικό σχεδιασμό θα προταθεί η θεσμοθέτηση λατομικών ζωνών καθώς και ζωνών εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Ούτως θα πρέπει να προβλεφτούν και οι απαραίτητες εργοταξιακές οδοί.
Τέλος, προτείνεται η ενίσχυση του ΚΤΕΛ Νάξου ως χερσαίου δικτύου μεταφοράς επιβατών, με παράλληλη εξασφάλιση της ασφαλούς καθημερινής μεταφοράς των μαθητών. Διερεύνηση δυνατότητας  επιδότησης εισιτηρίου με σκοπό τη συχνότερη σύνδεση της Χώρας με τα υπόλοιπα χωριά καθώς και των χωριών μεταξύ τους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και μέσω της περεταίρω ανάπτυξης της Δημοτικής συγκοινωνίας, κίνηση η οποία θα αποσυμφορούσε το κέντρο της Χώρας και θα μείωνε την ανάγκη για μεγάλες επιφάνειες στάθμευσης οχημάτων. Οι εν λόγω δράσεις θα έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των κατοίκων και θα δημιουργήσουν επιπλέον κίνητρο για τους κατοίκους ώστε να κατοικούν και να επισκέπτονται συχνότερα τα χωρία.


ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στη Νάξο υπάρχει ένα κεντρικό λιμάνι που εξυπηρετεί τόσο την επιβατική όσο και την εμπορική κίνηση. Επιπρόσθετα μικρότερες λιμενικές εγκαταστάσεις και μεμονωμένες προβλήτες υπάρχουν σε διάφορα σημεία της ακτογραμμής (πχ. Αγία Άννα, Μουτσούνα), ενώ στη Χώρα της Νάξου λειτουργεί καταφύγιο τουριστικών σκαφών και στο Καλαντό, αλιευτικό καταφύγιο. Πλην των τελευταίων λιμενικών υποδομών, όλες οι υπόλοιπες χρήζουν νομιμοποίησης, διαδικασία η οποία έχει μεν ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αδειοδοτημένο αλιευτικό καταφύγιο προβλέπεται στον όρμο Απόλλωνα αλλά η κατασκευή του έχει ανασταλεί.
Στις Μικρές Κυκλάδες αδειοδοτημένο είναι το λιμάνι της Ηρακλειάς ενώ στη Σχοινούσα αποσκοπείται η κατασκευή νέου λιμένα για τον οποίο αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω ύπαρξης αρχαιολογικού χώρου.  Τα λιμάνια των υπολοίπων νησιών και το αλιευτικό καταφύγιο στη θέση «Παριανός Γυαλός» Κουφονησίου,  χρήζουν νομιμοποίησης. 
Κρίνεται σκόπιμη η ταχεία ολοκλήρωση της νομιμοποίησης όλων των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στους λιμένες Νάξου και Κουφονησίων στα οποία κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων αποκατάστασης.
Στην ενότητα «πρωτογενής τομέας» των προγραμματικών θέσεων της Κίνησης αναδείχτηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας μικρού ακτοπλοϊκού δικτύου μετακίνησης προϊόντων, τουριστών και ασθενών μεταξύ των κοντινών νησιών των Κυκλάδων, για όλη την περίοδο του έτους, εκμεταλλευόμενοι διαδημοτικές συνεργασίες και συνέργειες.
Είναι απαραίτητη η διεκδίκηση μείωσης των εξόδων μεταφοράς από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και προς τις γειτονικές νησιωτικές (Κυκλαδίτικες) αγορές με Δημοτική παρέμβαση (π.χ. μέσω ομαδοποίησης προϊόντων).
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου είναι αναγκαία η περιοδική θαλάσσια μεταφορά κοντέινερ – πρέσας που θα περιέχουν σύμμεικτα αστικά απορρίμματα από τις Μικρές Κυκλάδες για επεξεργασία και διάθεση στη Νάξο. Τέλος, η λειτουργία λατομείων μαρμάρου, σμύριδας και λοιπών ορυκτών προϋποθέτει υποδομές φορτοεκφόρτωσης στη λιμενική ζώνη για την εξυπηρέτησή τους. 
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη λιμένα που θα διαθέτει εμπορικό κλάδο για την εξυπηρέτηση όλων των αναφερομένων μεταφορών. Η χωροθέτηση εμπορικού λιμένα και η πιθανή ή μη συσχέτισή του με νέο επιβατικό λιμένα στη Νάξο, θα προκύψει από την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και τη σχετική διαβούλευση.


ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στη Νάξο λειτουργεί αεροδρόμιο με πεπερασμένες δυνατότητες υποδοχής μεγάλων αεροσκαφών και οι Μικρές Κυκλάδες διαθέτουν ελικοδρόμια. Πρόσφατα συζητήθηκε και η προοπτική ανάπτυξης υδατοδρομίων για την ανάληψη πτητικού έργου μεταφοράς επιβατών.
Με μέριμνα της ΥΠΑ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την επέκταση του αεροδιαδρόμου προς Νότο ώστε το αεροδρόμιο Νάξου να δύναται να υποστηρίξει μεγαλύτερους τύπους αεροσκαφών. Παρότι και με τη σκοπούμενη επέκταση δε θα παρέχεται η δυνατότητα προσέγγισης τύπου jet, η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του τύπου αεροσκαφών που θα προσεγγίζουν τη Νάξο είναι δυνατόν να επιφέρει μερική βελτίωση στις συνθήκες αερομεταφοράς επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς, ως προοπτική κρίνεται θετική και θα επιδιωχθεί η υλοποίησή της.

Επιπρόσθετη στόχευση αποτελεί ο συγχρονισμός του αεροπορικού με το ακτοπλοϊκό δίκτυο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Γειτονικά νησιά τα οποία διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια να συνδέονται καθημερινά ακτοπλοϊκώς με τη Νάξο με τέτοιο τρόπο ώστε η μετακίνηση των επιβατών να πραγματοποιείται οικονομικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η δράση αυτή θα έχει σημαντικότατα οφέλη για όλους τους τομείς της διαβίωσης των κατοίκων κυρίως λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του τουριστικού ρεύματος.
Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού της Νάξου κρίνεται σκόπιμο να συζητηθούν και να ζητηθούν προτάσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση νέου διεθνούς αερολιμένα. Η σκοπιμότητα υλοποίησης ενός τέτοιου έργου θα κριθεί στο μέλλον ανάλογα με τη διακύμανση της ζήτησης εντατικότερων δικτύων αερομεταφορών.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου