ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στις μέρες μας πλέον είναι δεδομένο, ότι η γεωργική παραγωγή παίρνει μία καθαρά επιχειρηματική μορφή και οργανώνεται με σύγχρονα επιχειρηματικά κριτήρια, ώστε να είναι ανταγωνιστική και οικονομικά βιώσιμη.
Σε μικρούς κλήρους, όπου επικρατεί ο πολυτεμαχισμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων και με ψηλό κόστος παραγωγής και μεταφοράς εφοδίων και προϊόντων, όπως στα Κυκλαδονήσια, το ζητούμενο είναι ο συλλογικός σχεδιασμός της αγροτικής ανάπτυξης και η συνεργασία με τους άλλους τομείς (μεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές, εμπόριο) που ευνοούνται από τις τοπικές μας συνθήκες.
Είναι επομένως απαραίτητη η πρωτοβουλία σε επίπεδο Δήμου, για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας, προς μια ισόρροπη ανάπτυξη.
Ένας τέτοιος σχεδιασμός βιώσιμης ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να γίνεται με βάση την εμπειρία του τοπικού δυναμικού, επομένως και με την συμπαράσταση των αυτοδιοικητικών θεσμών (Δήμος – Περιφέρεια), παρά από γραφειοκράτες υπαλλήλους υπουργείων, για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των πεδινών και ορεινών περιοχών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων.
Στην περιοχή μας, ο αγροτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και εξεύρεσης συνεργειών με τους λοιπούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
Η προσπάθεια θα πρέπει να εντοπιστεί στον στόχο  της παραγωγής ακόμη υψηλότερης ποιότητας γεωργικών προϊόντων, με ταυτόχρονη ελάττωση του κόστους παραγωγής που αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο βιωσιμότητας κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τις ακόλουθες δράσεις:

1.     Να προωθηθεί πλήρης αποτύπωση των ζωνών χρήσης γης του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο και να αναδειχθούν οι γεωργικές ζώνες υψηλής, μέσης και χαμηλής παραγωγικότητας, στο πλαίσιο του υλοποιούμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Στο προς έκδοση σχέδιο απόφασης, να περιλαμβάνονται μέτρα προστασίας των γαιών αυτών, ανάλογα με τη βαθμονόμηση – αποτίμηση της παραγωγικότητάς τους.
2.     Να γίνει καταγραφή και επανασχεδιασμός της αγροτικής οδοποιίας με έμφαση στις καλλιεργούμενες ζώνες (όπως αυτές θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού).
3.     Να προταθούν και αφού αποφασιστούν να στηριχθούν ήπιες παρεμβάσεις για βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα στον τομέα της άρδευσης. Στο πλαίσιο ενός ορθολογικού σχεδιασμού των υδάτινων υποδομών του νησιού, προτείνεται στις μεμακρυσμένες αγροτικές περιοχές να κατασκευαστούν μικρά φράγματα ανάσχεσης του βρόχινου νερού και στις εγγύτερες στους οικισμούς να προκριθούν λύσεις επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων Βιολογικών Καθαρισμών (κατόπιν αναβάθμισής τους και ενσωμάτωσης τεχνικών προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων με υπερδιήθηση), για άρδευση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με στόχο τη μείωση της αλμυρότητας των εδαφών (ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιβαδιού).
4.     Τα δίκτυα μετακίνησης προϊόντων εντός του Δήμου να επανασχεδιαστούν και να προωθηθεί η κατασκευή νέου λιμανιού που θα διαθέτει εμπορικό κλάδο.
5.     Μέριμνα για τη μείωση των εξόδων μεταφοράς από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και προς τις γειτονικές νησιωτικές (Κυκλαδίτικες) αγορές με Δημοτική παρέμβαση (π.χ. μέσω ομαδοποίησης προϊόντων).
6.     Δημιουργία μικρού ακτοπλοϊκού δικτύου μετακίνησης προϊόντων, τουριστών και ασθενών μεταξύ των κοντινών νησιών των Κυκλάδων, για όλη την περίοδο του έτους, εκμεταλλευόμενοι διαδημοτικές συνεργασίες και συνέργειες.
7.     Ανάληψη πρωτοβουλιών για παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικά προϊόντα, Π.Ο.Π., παραδοσιακές ποικιλίες φρούτων και λαχανικών). Δημοτική υποστήριξη στις ομάδες παραγωγών για τη διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων τους (π.χ. για την επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση του παραδοσιακού τρόπου τυροκόμισης στην ορεινή Νάξο με σκοπό την πιστοποίηση των προϊόντων αυτών).
8.     Με Δημοτική μέριμνα να γίνει ενημέρωση και προσανατολισμός των αγροτών και σε νέες ξηρικές καλλιέργειες (μονοετείς και πολυετείς) οι οποίες αφενός χαρακτηρίζονται από πολύ θετικές προβλέψεις ζήτησης της παραγωγής στις αγορές και αφετέρου ευνοούνται από τις εδαφοκλιματικές μας συνθήκες, εκμεταλλευόμενοι γαίες μέσης ή και χαμηλής παραγωγικότητας, που μέχρι τώρα έμεναν ακαλλιέργητες και μη εκμεταλλεύσιμες.
9.     Ομοίως να υπάρξει στοχευμένος προσανατολισμός για καλλιέργεια ζωοτροφών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση βοσκοτόπων με παράλληλη εναλλαγή βόσκησης - καλλιέργειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις με την επιπρόσθετη συνολική απαγόρευση βόσκησης σε προστατευόμενες περιοχές. Αεροσπορά στις συγκεκριμένες περιοχές.
10.  Να προστατευθούν όλοι οι φυσικοί πόροι των νησιών από άστοχες και καταστροφικές παρεμβάσεις (π.χ. πυρκαγιές για αναχλόαση των βοσκοτόπων).
11.  Να προκριθούν ενέργειες και δράσεις αποκατάστασης του κατεστραμμένου αγροτικού τοπίου, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και στα μικρά νησιά (τράφοι αγροτικών περιοχών και κτημάτων, μονοπάτια, κίνητρα για τα παλιά μιτάτα) και να ληφθεί μέριμνα για την αντιδιαβρωτική προστασία αυτών των εκτάσεων (αναβαθμίδες).
12.  Να γίνεται χρήση των δημοτικών υπηρεσιών και του εξοπλισμού για την αποκατάσταση μικρών ζημιών των υποδομών της παραγωγής.
13.  Σε συνεργασία με τον τοπικό μετεωρολογικό σταθμό της Νάξου, να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης τακτικών και έκτακτων δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων που θα εκπέμπονται από τα τοπικά ραδιοφωνικά ΜΜΕ.
14.  Να στηριχθεί η σταδιακή προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας των συνεταιρισμών και των παραγωγών των νησιών του Δήμου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί σε ενεργοβόρες χρήσεις όπως η άντληση νερού προς άρδευση από γεωτρήσεις.
15.  Να γίνει αναπροσαρμογή των δημοτικών τιμολογίων νερού που διατίθεται για την εξυπηρέτηση της αγροτικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά κριτήρια και τα έξοδα παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.
16.  Να στηριχθεί η ανάπτυξη νέων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ανά περιοχή ή ανά προϊόν για κοινή χρήση μηχανημάτων παραγωγής και κοινή διάθεση των προϊόντων τους τοπικά, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των υποδομών που προαναφέρθηκαν.
17.  Συνεργασία με Πανεπιστήμια για τη βελτίωση ζώων σε νέα πρότυπα αγροκτήματα και δημιουργία ομάδων εκτροφέων φυλών, με στόχο τις διασταυρώσεις για σειρά ετών ώστε να εκτιμηθούν τα  επιδιωκόμενα αποτελέσματα με την επιλογή των επιθυμητών ζώων παραγωγής. (Δαμιράλειο κληροδότημα).
18.  Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγροτική παραγωγή μέσω συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα προς λειτουργία θερινών τμημάτων στα νησιά της επικράτειας του Δήμου και διοργάνωση χειμερινών εργαστηρίων. Σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα (ινστιτούτα γεωργικής έρευνας, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, κρατικές σχολές) μπορούν να αξιολογηθούν πορίσματα της έρευνας που ενδιαφέρουν όλες τις παραγωγικές διαδικασίες στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων και να συνδεθούν με τις εφαρμοζόμενες γεωργικές δραστηριότητες. Η εξέλιξη της γεωργικής έρευνας είναι συνεχής και γρήγορη, είναι επομένως αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των γεωργών, όλων των ηλικιών, και ιδιαίτερα των νέων, για συνεχή βελτίωση της παραγωγής και σε έμμεση σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Έτσι επιτυγχάνεται αλλαγή της συμπεριφοράς των γεωργών ως προς τη νέα τεχνολογία και αποκτούν σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, μέσα από μία οργανωμένη συλλογική προσπάθεια.
19.  Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού (σπόρων και κλώνων) από τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και από ποικιλίες όλου του Αιγαίου. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό των σπόρων σε δημοτικούς πρότυπους αγρούς (πχ. ΚΕΓΕ, παράλληλα με την εκπαίδευση των αγροτών). Υπάρχουν συγκεκριμένα, πολλές πολυετείς καλλιέργειες στη Νάξο, που μπορούν, όχι μόνο λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και με την κατάλληλη μεταποιητική διαδικασία από ομάδες (ανά προϊόν) παραγωγών,  να αποτελέσουν μοναδικής ποιότητας προϊόντα (πχ. ποικιλίες αχλαδιών, σύκα, δαμάσκηνα, κίτρα, αμπέλι, κ.α). Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί, με πρωτοβουλία του Δήμου, η πλήρης καθαρότητα του νησιού από την παρουσία γενετικώς τροποποιημένων (μεταλλαγμένων), είτε ως σπόρος για καλλιέργεια, είτε ως ζωοτροφές.
20.  Προτείνεται η λειτουργία Δημοτικού χώρου – έκτασης με τον κατάλληλο εξοπλισμό ή συστέγαση με το ΚΕΓΕ Νάξου για: α) διαρκή γεωργική εκπαίδευση των αγροτών, β) επεξεργασία σχεδίων παραγωγής,
γ) ενδοδημοτικό συντονισμό όλων των παραγωγών (συνελεύσεις, συζητήσεις, ενημερώσεις), δ) δημιουργία «αποδεικτικών» αγρών φυτικής και ζωικής παραγωγής και ε) εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του Δαμιράλειου Κληροδοτήματος.
21.  Κατασκευή δημοτικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξο σε συνεργασία με ντόπιους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών. Η συγκεκριμένη μεταποιητική μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες διαδικασίες που θα υποδειχθούν στη φάση της πιστοποίησης που προαναφέρθηκε και θα εξασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος και την (σύμφωνα με το πρότυπο που θα εκδοθεί) προβλεπόμενη τυροκόμηση, ωρίμανση, συντήρηση και συσκευασία των ναξιακών τυριών, βασισμένα στις παραδοσιακές μεθόδους. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανάδειξη των τυροκομικών προϊόντων της Νάξου, ως μοναδικής ποιότητας προϊόντα με ονομασία προέλευσης.
22.  Ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση) και στη φυτική παραγωγή. Μέχρι τώρα η τοπική μεταποιητική δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Λόγω της πολύ καλής ποιότητας της πρωτογενούς (φυτικής και ζωικής) παραγωγής, η ενίσχυση της μεταποιητικής διαδικασίας (οικοτεχνία, βιοτεχνία) είναι απαραίτητη για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας τους σε νέες αγορές και σε συσκευασίες προς προώθηση μέσω του τριτογενούς τομέα (πχ. τουρισμός, e-shops, κ.α) Έτσι, η ίδρυση μεταποιητικών μονάδων σε μικρά χωριά και νησιά, από ομάδες παραγωγών (ή και μεμονωμένα) θα επιφέρει προστιθέμενη αξία. Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί τον πιο ισχυρό «συγκολλητικό» κρίκο για τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη των νησιών (λειτουργώντας ενισχυτικά και συμπληρωματικά). Εκτός από κάποια πολύ γνωστά Ναξιακά προϊόντα (πχ. πατάτα, γραβιέρα), μικρή σημασία έχει δοθεί στα άλλα τοπικά μας προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν διέξοδο σε πολλά αγροτικά νοικοκυριά και σε μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης, αφού είναι γνωστό ότι ο επισκέπτης θέλει να γνωρίσει πέρα από τις παραλίες των νησιών μας, την ιστορία του τόπου, τις πολιτιστικές παραδόσεις του αλλά και γαστρονομική φυσιογνωμία του. Επομένως πρέπει να προκριθούν δράσεις που ενσωματώνουν τον πρωτογενή, το δευτερογενή τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την οικολογία. Ένα τέτοιο μοντέλο προϋποθέτει κοινωνική συμφωνία (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας), δηλαδή κοινή συμφωνία με αμοιβαίο όφελος μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και παραγωγών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που έχει ως στόχο: α) την εξασφάλιση ορισμένων ελάχιστων κριτηρίων σχετικών με τις συνθήκες λειτουργίας τους, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) να διαφυλάττει τα παραδοσιακά, αισθητικά και καταναλωτικά πρότυπα των νησιών του Δήμου μας και την πολιτιστική τους κληρονομιά, γ) να προστατεύει το περιβάλλον από αρνητικές τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τους καταναλωτές επισκέπτες από κερδοσκοπικές πρακτικές, δ) να θεμελιώνει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων σ’αυτές τις επιχειρήσεις (διαρκής έλεγχος) και ε) να αναδεικνύει τον αγροτικό πολιτισμό και να ενσωματώνει τα τοπικά και παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα στην προσφερόμενη εστίαση και στους χώρους διαμονής (πρωινά, κλπ). Αποτέλεσμα θα είναι η κοινή προβολή όλων των τομέων ανάπτυξης του νησιού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η οργάνωση νέων δραστηριοτήτων των επισκεπτών (αγροτουρισμός).
23.  Ειδικά για την αμπελουργία και τις δυνατότητες μεταποίησης που σχετίζονται με αυτή, ο Δήμος θα διεκδικήσει την αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης της αμπελοκαλλιέργειας με στόχο την παραγωγή και τυποποίηση κρασιού από τοπικές ποικιλίες στην πατρίδα του Διόνυσου.
24.  Για την προώθηση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων (νωπά, μεταποιημένα) προτείνονται ακόμα οι παρακάτω πρωτοβουλίες σε επίπεδο Δήμου: α) λειτουργία λαϊκών αγορών σε επιλεγμένες θέσεις, όλο το χρόνο, με την κατάλληλη υποδομή και συνδυασμός των χώρων αυτών με πολεοδομικές αναπλάσεις των δημόσιων χώρων των οικισμών, β) λαϊκή αγορά με παραγωγούς όλων των Κυκλάδων
σε τακτά χρονικά διαστήματα και πρόγραμμα για ανάπτυξη του θεσμού με παραγωγούς της Μεσογείου, γ) συμφωνίες με άλλους Δήμους της Μεσογείου για ανταλλαγή προϊόντων, δ) διαφήμιση και προώθηση προϊόντων στις ελληνικές αλλά και στις αγορές του εξωτερικού με χρήση του διαδικτύου, στα e-shops, αγροδιατροφικών προϊόντων, αξιοποιώντας την τεχνολογία ώστε να γίνουν γνωστά τα παραγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να δημιουργηθεί, δηλαδή, κατάλληλη ιστοσελίδα (πολύγλωσσο site) όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει και να παραγγείλει από το «ηλεκτρονικό ράφι» ότι παράγει η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες.
25.  Για την αλιεία προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις: α) επανασχεδιασμός του αλιευτικού χάρτη γύρω από τα νησιά του Δήμου με γνώμονα την ανάπτυξη πολλών και ευέλικτων σκαφών με στόχο το δίκαιο καταμερισμό του πλούτου της θάλασσας, β) σύνδεση της αλιείας με τις νέες δημοτικές λαϊκές αγορές (ψαραγορά με ψυκτικούς θαλάμους), γ) δημιουργία προστατευόμενων ζωνών (θαλάσσια πάρκα) για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας και των ειδών που βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης και η σύνδεσή τους με τουριστικές δραστηριότητες οικολογικής παρατήρησης και τέλος δ) δράσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού (ιδιαίτερα στις Μικρές Κυκλάδες).
26.  Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες με τη συνδρομή ή και τη μέριμνα του Δήμου προτείνεται: α) η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την πιστοποίηση των διαθέσιμων κοιτασμάτων, πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και ορυκτών, β) η συνακόλουθη εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και η τεκμηρίωση του βέλτιστου τρόπου εξόρυξης κάθε εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος με ιδιαίτερη έμφαση στη Νάξια σμύριδα, γ) σε περίπτωση θετικής αποτίμησης η διεκδίκηση συνέχισης λειτουργίας του ορυχείου σμύριδας προς όφελος των κατοίκων της ορεινής Νάξου και κατ’ επέκταση της τοπικής οικονομίας, δ) η διερεύνηση τρόπων εγκατάστασης – ανάπτυξης μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της σμύριδας για τη επαύξηση της εμπορικής της αξίας, ε) η διεκδίκηση καθορισμού λατομικών ζωνών μαρμάρου, αδρανών υλικών και σχιστολιθικών πλακών στη Νάξο, ώστε αφενός να είναι σαφές το πεδίο εξόρυξης κάθε ζώνης και υποπεριοχής και αφετέρου να αποφεύγονται συγκρούσεις χρήσεων γης και στ) η ενσωμάτωση δράσεων ανακύκλωσης των υπολειμμάτων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που παραδοσιακά ασκούνται στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες συνεισφέροντας για αιώνες στην τοπική οικονομία και προσδίδοντας στον τόπο την ιδιαιτερότητα που αλλεπάλληλα του αναγνωρίζεται τον τελευταίο καιρό από τους επισκέπτες των νησιών μας και της χώρας μας. Ένας τόπος που δεν βασίζεται στη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού αλλά έχει να προσφέρει πολλαπλές συγκινήσεις και εναλλαγές τοπίων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Για το λόγο αυτό και αποτυπώνοντας τη σημασία που έχει για την Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά Μας η ισόρροπη ανάπτυξη και η διατήρηση της παραγωγικής, πληθυσμιακής και πολιτισμικής ταυτότητας των νησιών μας, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα (σε αντιστοιχία με την τουριστική επιτροπή).
Αρμοδιότητα αυτής της επιτροπής θα είναι η ανάλυση των θεμάτων, η υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων στο Δήμο, ο συντονισμός των δράσεων του Δήμου μας με φορείς, συλλογικότητες, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και απλούς δημότες για την εφαρμογή των προτάσεων και δράσεων, καθώς και η κινητοποίηση των πολιτών για την προώθηση των διεκδικήσεων μας προς τα ανώτερα θεσμικά όργανα του κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου