ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ.pdf - ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ για το έτος 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  - ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ για το έτος 2010
Κωδικοί                           Έσοδα και Εισπράξεις                        Προϋπολογισμός   Απολογισμός σε ευρώ
Αριθμοί                                                                                 σε ευρώ
0            Τακτικά Έσοδα                                                              6.675.933,33           5.083.538,61
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                      1.101.519,32             354.175,35
2            Έσοδα παρελθόντων ετών                                                   1.546.500,00           1.144.954,27
31          Εισπράξεις από Δάνεια                                                                0,00                     0,00
32          Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα                    1.385.501,57             212.345,19
               παρελθόντα έτη
4            Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                        1.169.950,00             989.170,33
5            Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                          5.800.000,00           4.536.859,15
13          Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                               3.161.008,67           1.711.353,33
               Σύνολο Πόρων                                                       20.840.412,89         14.032.396,23
Κωδικοί                           Έξοδα και Πληρωμές                         Προϋπολογισμός   Απολογισμός σε ευρώ
Αριθμοί                                                                                 σε ευρώ
60          Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                             3.869.755,28           2.746.750,30
61,62       Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                 3.156.490,00           1.983.612,11
63,64       Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                               186.635,00             125.066,84
651         Τοκοχρεωλύσια δανείων                                                               0,00                     0,00
66          Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                                               536.370,00             289.133,52
67,68       Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                       1.067.085,80             853.151,19
81          Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                            512.952,26             530.305,91
82,85       Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                          1.540.522,07             953.376,57
              Επενδύσεις                                                                            0,00                     0,00
71          Αγορές                                                                       1.350.587,06             762.865,07
73          Έργα                                                                         7.832.852,91           1.951.122,51
74          Μελέτες                                                                         594.295,65             215.459,60
75          Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                      40.000,00                     0,00
652         Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                                  0,00                     0,00
9111       Αποθεματικό                                                                   152.866,86                     0,00
               Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                               20.840.412,89         10.410.843,62
                                                                                                                             Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου